search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

                                                                                                         Organizatorzy Konkursu

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni z województwa świętokrzyskiego. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, poszukiwanie i docenienie szczególnie utalentowanych studentów oraz promocja zawodów z obszaru rachunkowości.

Organizatorzy Konkursu chcą poprzez tę inicjatywę wskazywać rolę wiedzy, stanowiącej podstawę kompetencji przyszłych księgowych, którym przedsiębiorcy powierzać będą odpowiedzialną funkcję prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Intencją jest również podkreślenie znaczenia edukacji w osiąganiu przyszłej pozycji zawodowej studentów.
Konkurs jest zaplanowany jako jednodniowy, dwuczęściowy, obejmujący część testową i zadaniową i odbędzie się (nowy termin konkursu zostanie ustalony w termonie późniejszym). Zostanie przeprowadzony w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (przy Wydziale Prawa i Nauk Społecznych).

Ramowy zakres wiedzy obowiązujący dla potrzeb Konkursu to:
1. Zasady prowadzenia rachunkowości
a) Majątek i źródła jego pochodzenia
b) Równowaga bilansowa
c) Zasady rachunkowości
d) Zasady wyceny bieżącej i bilansowej

2. Ewidencja operacji gospodarczej
a) Ewidencja inwestycji krótkoterminowych
b) Ewidencja rozrachunków
c) Ewidencja obrotu materiałowego
d) Ewidencja aktywów trwałych
e) Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów
f) Ewidencja produktów i przychodów z ich sprzedaży
g) Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
h) Ewidencja kapitałów własnych

3. Sprawozdawczość finansowa
a) Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości
b) Interpretacja informacji z ksiąg i ze sprawozdania finansowego
c) Czytanie i analiza struktury bilansu.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów Konkursu.

W przypadku zainteresowania naszym przedsięwzięciem, prosimy o przekazanie informacji na nr tel. 41 368-60-68 wew. 23 lub  e-mail: mailto: ela.miszczyk@kielce.skwp.pl

Następnie otrzymają Państwo Regulamin Konkursu wraz z załączonym do niego formularzem zgłoszeniowym, który należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: mailto:ela.miszczyk@kielce.skwp.pl, faxem 41 368-66-18 lub pocztą na adres Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a,  25-528 Kielce.

Osobą do kontaktów w sprawie Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości jest Pani Elżbieta Miszczyk tel. 41 368-60-68,  e-mail: ela.miszczyk@kielce.skwp.pl.

 

 

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757