search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Załącznik
do uchwały nr Obieg/5/2021
Prezydium Zarządu O/O w Kielcach
z dnia 03.03.2021 r.

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych

przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 • 1
 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) jest Niepubliczna  Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (zwana dalej) „Organizatorem”.
 2. Organizator posiada biuro, w którym można załatwić sprawy dotyczące usług szkoleniowych. Biuro ma siedzibę przy ul. Zagnańskiej 84A, 25-526 Kielce.
 3.  Godziny obsługi interesantów w biurze Placówki są podane na stronie internetowej  www.kielce.skwp.pl
 • 2
 1. Oferta szkoleniowa organizacji kursów zaprezentowana jest w ofertach szkoleniowych i/lub na stronie internetowej Placówki.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie online dostępnego na stronie internetowej, lub za pomocą poczty tradycyjnej, lub e-mailem na odpowiedni adres wskazany w ofercie, lub faksem lub dostarczenie go osobiście do siedziby Organizatora.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć Organizatorowi najpóźniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym oraz przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wymienionych form w pkt. 2.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się te osoby, które przesłały poprawnie i czytelnie wypełnione formularze oraz spełniły warunki kwalifikacyjne określone w ofercie usługi szkoleniowej.
 5. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia listy zapisów w przypadku gdy lista chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
 • 3
 1. Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w kursie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej trzy dni robocze przed jego rozpoczęciem wraz z podaniem szczegółowych informacji dotyczących kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych (stacjonarne lub z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość).
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzymuje stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4
 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej i/lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Organizatora.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych. Godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Zaliczka za kurs powinna wpłynąć na konto Organizatora do dnia podanego przez Organizatora na potwierdzenie uczestnictwa.
 5. Faktura zostanie wystawiona i przesyłana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.
 6. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania przez osoby fizyczne płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat oraz kwoty ustala Organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników osobę uchylającą się od terminowego dokonywania płatności. Dotyczy to także osób, które nie zapłaciły zaliczki zgodnie z ust. 4.
 8. Wszystkie wpłaty dokonane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią zaliczkę za ten kurs.
 9. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.
 • 5
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi zajęć przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:
  - rezygnacja z uczestnictwa w kursie, który obejmuje poniżej 30 godzin zajęć zgłoszona wcześniej niż cztery dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat,
  - rezygnacja z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za kurs w stosunku do zrealizowanych godzin zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.
 3. Rezygnacja bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.
 • 6
 1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie w całości zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni na rachunek bankowy,                      z którego została dokonana wpłata.
 • 7
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek kursu i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można  przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie wyraża zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursów.
 4. Uczestnik kursu prowadzonego online oświadcza, że nie będzie udostępniał innym osobom danych dostępowych do kursu.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania, kopiowania i udostępniania przebiegu zajęć.
 6. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 7. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 8. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z Prezydium Zarządu O/O w Kielcach.
 • 8
 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika umożliwiające jego identyfikację; nazwę i typ usługi, której dotyczy; przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź wraz z rozstrzygnięciem reklamacji i jej uzasadnieniem.
 5. Organizator usługi szkoleniowej zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom Regulaminu i innych dokumentów regulujących usługę szkoleniową Organizatora.
 • 9

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Kielcach, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Zagnańska 84A, 25-526 Kielce.
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją
  i realizacją kursów i szkoleń, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym (w szczególności 50 lat).
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • 10

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności marketingowej:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Kielcach, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Zagnańska 84A, 25-526 Kielce, e-mail: biuro@kielce.skwp.pl.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji
  o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( wyrażenie zgody).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
 • 11

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby wysyłki Newslettera:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Kielcach, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Zagnańska 84A, 25-526 Kielce, e-mail: biuro@kielce.skwp.pl.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie zgody).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.
 • 12
 1. Na przesłanym formularzu zgłoszenia dla jego skuteczności wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz potwierdzenie akceptacji jego treści.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia publikacji na stronie Organizatora.

 

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757