search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący (obecnie lub w przeszłości) zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Członkami mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.

Członkiem może być cudzoziemiec mający zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Członek zwyczajny jest uprawniony do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia Księgowych, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
 • korzystania w pełni z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • korzystania z nieodpłatnych odczytów i konsultacji organizowanych przez Oddział Okręgowy w Kielcach,
 • korzystania z biblioteki Oddziału Okręgowego w Kielcach.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia
 • podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia,
 • skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach  zarząd oddziału może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości.
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Od uchwały zarządu oddziału okręgowego w Kielcach w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie

O przyjęciu na członka  zwyczajnego decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd Oddziału Okręgowego w Kielcach na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego  i po wpłaceniu wpisowego.

Wpisowe wynosi 20 zł

Składka miesięczna wynosi 5 zł

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Oddziału Okręgowego.
Członkowie wspierający korzystają ze zniżek w szkoleniach organizowanych przez Oddział Okręgowy.
Aby zostać członkiem wspierającym należy złożyć pisemna deklarację członka wspierającego w (2 egzemplarzach), dokonać wpłaty rocznej składki członkowskiej. Aktualnie składka członka wspierającego wynosi 200 zł.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757