Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

"Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości” 
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach organizują konkurs wiedzy z rachunkowości pod nazwą „Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, poszukiwanie i docenienie uczniów utalentowanych oraz promocja zawodów z obszaru rachunkowości.

Organizatorzy Konkursu chcą poprzez takie inicjatywy wskazywać rolę wiedzy, stanowiącej podstawę kompetencji przyszłych księgowych, którym przedsiębiorcy powierzać będą odpowiedzialną funkcję prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Intencją jest również podkreślenie znaczenia edukacji.

Kolejna już edycja konkursu odbędzie się w okresie X-XI 2019 r. w dwóch etapach:

 1. etap pierwszy przeprowadzany będzie w siedzibach szkół, które zgłoszą się do udziału – odbędzie się w  październiku 2019r.
 2. etap drugi finałowy przeprowadzany będzie w Centrum Przedsiębiorczości i  Biznesu Uniwersytetu JanaKochanowskiego w Kielcach (przy Wydziale Zarządzania i Administracji) – odbędzie się  w listopadzie 2019 r.

Obowiązujący zakres wiedzy dla potrzeb konkursu:

1) przedmiot, zakres i zasady rachunkowości.
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych.
3) inwentaryzacja składników aktywów i pasywów.
4) wycena bieżąca, bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny.
5) zasady ewidencji zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, dotyczących:

 • rzeczowych i finansowych aktywów trwałych;
 • rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych;
 • kapitałów (funduszy) własnych;
 • zobowiązań, rezerw na zobowiązania;
 • rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów;
 • przychodów i kosztów z działalności operacyjnej;
 • przychodów i kosztów finansowych;
 • zysków i strat nadzwyczajnych;
 • obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty).

6) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich zatwierdzania.

Celem uatrakcyjnienia udziału w Konkursie organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU 

W przypadku zainteresowania naszym przedsięwzięciem, prosimy o przekazanie informacji na
nr tel. 41 368-60-68 wew. 23 lub  e-mail: ela.miszczyk@kielce.skwp.pl 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO