search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
890,- zł od osoby
860,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach za kurs on-line
Zapisz się

Specjalista do spraw wynagrodzeń - płace dla zaawansowanych (30 godz.) 

TRWA NABÓR

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku specjalisty do spraw wynagrodzeń z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.

Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracownik.

Sylwetka słuchacza kurs jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje w omawianym zakresie.

Informacja o wykładowcy:

Pani Katarzyna Bogusz - specjalista z zakresu kadr i płac, wykładowca SKwP.

Wymiar godzin : 30 godz. lekcyjne

Płatność : jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

· 890 zł.  - pozostałe podmioty za kurs on-line
· 860zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach za kurs on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia .

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Treści kształcenia

 1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6 godz .
 2. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia 3 godz.
 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 3 godz.
 4. Odprawy i odszkodowania 2 godz.
 5. Obowiązki płatnika składek i podatków 4 godz.
 6. Umowy cywilnoprawne 6 godz.
 7. Potrącenia z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych 2 godz.
 8. Naliczanie list płac 4 godz.

Razem: 30 godz.

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone ONLINE zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy) .

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 – wskazuje podstawy prawne w zakresie rozliczania wynagrodzeń

W2 – zna zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń

W3 – zna zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej naliczania i rozliczania wynagrodzeń

W4 – zna zasady nawiązywania stosunku pracy , zatrudniania

 • Nabycie umiejętności zawodowych .

W wyniku ukończenia kursu osoba :

U1 – potrafi posługiwać się aktami prawnymi w zakresie prawidłowej identyfikacji złożonych problemów dotyczących wynagrodzeń , odpraw , obowiązków płatnika składek , umów cywilnoprawnych

U2 -  potrafi stworzyć dokumentację niezbędną dla zatrudnienia pracownika, naliczania wynagrodzeń i rozwiązywania stosunku pracy

U3 – potrafi ustalić i naliczyć poszczególne elementy wynagrodzenia

U4 – potrafi sporządzić listę płac w różnych sytuacjach prawnych i ekonomicznych  

 • Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

K1 – potrafi przedstawić informacje dotyczące systemu wynagrodzeń szerokiemu kręgowi odbiorców

K2 – potrafi komunikować potrzeby informacyjne wobec innych komórek jednostki
w zakresie systemu wynagrodzeń

K3 – jest świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego

K4 – rozumie konieczność etycznego zachowania w wykonywanym zawodzie

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana każdorazowo przez prowadzącego prelegenta i osobę odpowiedzialną ze strony organizatora. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie  § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757