search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.12.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Oswajamy inwentaryzację 

14 grudnia 2023r. godz .9:00

szkolenie online – 7 godzin wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się praktyczną realizacją inwentaryzacji, odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, głównych księgowych i księgowych, zajmujących się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, oraz innych osób zainteresowanych tematyką inwentaryzacji.

Cel szkolenia: Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Odpłatność:

370 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
350 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 11 grudnia  2023r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Tematyka szkolenia:

 1. Funkcje i cele inwentaryzacji.
 2. Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji.
 3. Podstawowe zasady inwentaryzacyjne:

3.1. Zasada podwójnej kontroli i „zamkniętych drzwi”;

3.2. Zasada kompletności i kompleksowości oraz „zaskoczenia”;

3.3. Zasada uczestnictwa osoby odpowiedzialnej za składniki majątku;

3.4. Zasada komisyjności i fachowości komisji spisowej.

 1. Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:

4.1. Metoda pełnej inwentaryzacji okresowej;

4.2. Metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej;

4.3. Metoda wyrywkowa inwentaryzacji ciągłej lub okresowej.

 1. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna:

5.1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury;

5.2. Przebieg i dokumentacja spisu z natury:

5.2.1. Arkusze spisowe,

5.2.2. Spis składników trudnych do pomiaru,

5.2.3. Spis z natury wybranych składników majątkowych,

5.2.4. Dokumentacja spisu z natury,

5.2.5. Czynności po zakończeniu spisu z natury.

5.3. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych.

 1. Pozostałe techniki inwentaryzacyjne:

6.1. Metoda pisemnego potwierdzania stanów (zakres stosowania po  2002 roku);

6.2. Metoda weryfikacji tj. porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

 1. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek.
 2. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania (w tym występowanie na drogę sądową).
 3. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych:

9.1. Odchylenie w granicy norm;

9.2. Odchylenie poza granicami norm;

9.3. Skutki zdarzeń nadzwyczajnych.

 1. Dokumentacja przeprowadzania inwentaryzacji:

10.1. Instrukcja inwentaryzacyjna;

10.2. Czynności poprzedzające inwentaryzacje;

10.3. Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych;

10.4. Plan i program inwentaryzacji;

10.5. Dokumentacja z badania;

10.6. Zakończenie inwentaryzacji i zalecenia pokontrolne.

 

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close