Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
1300,- zł od osoby
Zapisz się

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

I stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego 

Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zamierzających zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego - (kod zawodu 331301)

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
• Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
• Pojęcia wstępne z rachunkowości
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Operacje gospodarcze
• Dowody księgowe
• Księgi rachunkowe
• Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
• Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
• Zasady ustalania wyniku finansowego
• Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
• Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
• Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych
• System podatkowy w Polsce
• VAT - ogólne zasady opodatkowania
• Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
• Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
• Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U z 2014r. poz 1145) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia oraz dodatkowo certyfikatu  potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego:

1) Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych

2) Sporządzanie prostego sprawozdania finansowego

3) Posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi  1.300,- zł.

Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:

  • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy - w godz. 8:30 – 15:00
  • popołudniowym - 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
  • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 8:30 – 15:00)

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757