Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

23 sierpnia 2022 roku - godz. 9:00 

szkolenie online 8 godzin lekcyjnych

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom zajmujących się sprawami  kadrowo-płacowymi w podmiotach zatrudniających, biurach rachunkowych

Wykładowca: Pan Dariusz Suchorowski – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
380 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 19 sierpnia 2022r. 

Program:

I. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:
1. wpływ zadłużenia na prawo do świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
2. okres przedawnienia prawa do świadczeń w razie nie uregulowania zadłużenia,
3. zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
4. skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
5. zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
6. zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków
7. ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów nie mających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
8. prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.
9. możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.

II. Zmiany w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:
1. ustalenie odmiennego okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność jako wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po przystąpieniu do niego –obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia,
3. spóźnienie z zapłatą składek lub zapłata w niepełnej wysokości – wpływ na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom i na prawo świadczeń.
4. zmiana zasad dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń po wznowieniu wykonywania działalności
5. sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,
6. definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,
7. wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,
8. zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,
9. zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
10. ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
11. zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,
12. obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
13. możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS

III. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
1. zmiana wysokości kwoty zaległości powodującej brak prawa do świadczeń, zrównanie z zasadami wprowadzanymi dla świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
2. brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej,
3. wskazanie źródła ustalenia PKD przeważającego, dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
4. zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
5. uprawnienie ZUS do występowania do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie korygowania liczby ubezpieczonych zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

IV. Pakiet ustaw tzw. Polski Ład – nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej:
1. Zmiana zasad finansowania składki zdrowotnej
2. Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – osoba powołana do pełnienia funkcji z prawem do wynagrodzenia np. członkowie zarządu i prokurenci:
a. czy menadżerowie na kontraktach są zobowiązani do płacenia drugiej składki
b. prokura to powołanie czy pełnomocnictwo oraz jaka wysokość składki zdrowotnej przy braki obowiązku naliczania za prokurenta zaliczki PIT
3. Rodzaje działalności powodujące zróżnicowaną podstawę wymiaru składki
4. Sposób ustalania podstawy wymiaru od dochodu lub przychodu i od kiedy należy liczyć składkę zdrowotną według nowych zasad:
a. opodatkowanie progresywne
b. opodatkowanie liniowe
c. opodatkowanie ryczałtowe od przychodu
5. Ustalanie obowiązku wielokrotności składki zdrowotnej i sposób jej wyliczania przy:
a. różnych rodzajach działalności,
b. tych samych rodzajach działalności jednakowo opodatkowanych,
c. tych samych rodzajach działalności różnie opodatkowanych
d. różnych rodzajach działalności i różnie opodatkowanych
6. Sytuacje, w których osoby prowadzące pozarolniczą działalność są zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757