Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
630,- zł od osoby
600,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Zasady prowadzenia PKPIR z wykorzystaniem programu Comarch Optima 18 godzin online

1, 2, 8 października 2022 roku - godz. 9:00 

szkolenie 18 godzin lekcyjnych

 

Cel szkolenia: Celem kształcenia jest nabycie wiedzy na temat funkcjonowania i praktycznej umiejętności prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Kurs kierowany jest do osób nie posiadających do tej pory doświadczenia, ani wiedzy na temat prowadzenia PKPIR, program został opracowany tak, aby uczestnik zapoznał się z zasadami prowadzenia PKPIR i zdobył podstawowe, bazowe umiejętności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Grupa docelowa:

Słuchaczem kursu  może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.
 4. posiadająca komputer/laptop z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.

Wykładowca:

Jadwiga Ejfler - właścicielka biura rachunkowego ZYSK, wykładowczyni rachunkowości w SKwP Opole, troskliwa i opiekuńcza przewodniczka na szlaku zdobywania pierwszych księgowych doświadczeń:)

 

 

 

Odpłatność:

630 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
600 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do  dnia  26 września 2022r.

Plan nauczania: 

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów - 18 godzin.

I. Informacje ogólne:

 1. Podstawy prawne
 2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR
 3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR

II. Podstawy zapisów w KPiR:

 1. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w KPiR
 2. Terminy zapisów w KPiR (metoda kasowa, memoriałowa)

III. Budowa KPiR:

 1. Ewidencja przychodów – kolumny 7, 8 i 9 KPiR
 2. Ewidencja zakupów towarów handlowych i materiałów – kolumny 10 i 11 KPiR
 3. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu – kolumny 12,13 i 14 KPiR

IV. Ewidencja VAT do KPiR:

 1. Ewidencja zakupu VAT
 2. Ewidencja sprzedaży VAT
 3. Sporządzenie deklaracji JPK_V7

V. Dodatkowe ewidencje przy KPiR – lista płac, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, kasa fiskalna (wydruki), ewidencje zwrotów i pomyłek itp.

VI. Ustalenie na podstawie wpisów do KPiR zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy.

VII. Zamknięcie roku w KPiR:

 1. Spis z natury
 2. Zamknięcie roku i ustalenie dochodu za rok podatkowy
 3. Przechowywanie dokumentów i KPiR

Efektem kształcenia będzie:

 1. zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 2. zdobycie wiedzy na temat zasad rozliczania przychodów i kosztów,
 3. zdobycie umiejętności praktycznego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPIR,
 4. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Obok wiedzy i umiejętności osoba realizująca kurs udoskonala również kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

 1. ma świadomość potrzeby ustawicznego poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
 2. rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej,
 3. potrafi zidentyfikować zagrożenia wynikające ze złamania zasad etyki zawodowej oraz przepisów prawa podatkowego,
 4. rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganych w wykonywanych pracach.

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu są obecności  na 100 % godzin lekcyjnych (tj. obecności na wszystkich spotkaniach). Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnym  wzorem wynikającym z Rozporządzenia MEN. Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP w Kielcach, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757