search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
425,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

GOSPODARKA I POLITYKA MAJĄTKOWA W SPECYFICE PODMIOTÓW LECZNICZYCH

28 maja 2024r.

  szkolenie online 8 godz. lekcyjnych

od godz. 10:00

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych podmiotów leczniczych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca – Pani Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

Odpłatność:

425 zł. - od osoby
400zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia

 1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej
 • definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja
 • Klasyfikacja Środków Trwałych
 • Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, KSR 11 „Środki trwałe”)
 1. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej
 • polityka rachunkowości
 • ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem
 • kompetencje podmiotu tworzącego spzoz w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem)
 1. Ewidencja inwestycji i zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w ramach dotacji i innych bezzwrotnych form finansowania zewnętrznego
 • jak zapewnić odrębną ewidencję
 • kiedy amortyzacja darowanych/dotowanych składników majątku jest KUP/NKUP
 • jak korygować odpisy amortyzacyjne wskutek stwierdzenia błędu, zwrotu otrzymanego środka trwałego, uzyskania refundacji własnych nakładów
 • wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans
 1. Inwentaryzacja majątku
 • inwentaryzacja środków trwałych według KSR nr 11
 • zalecenia KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów
 • inwentaryzacja WNiP
 • wewnętrzne procedury jednostki (instrukcja inwentaryzacyjna)
 • inwentaryzacja majątku w ewidencji pozabilansowej
 • spis z natury czy weryfikacja – jak ustalić właściwą formę inwentaryzacji
 • uproszczenia w inwentaryzacji i elektronizacja procesów – jak usprawnić przebieg i rozliczenie inwentaryzacji
 • inwentaryzacja ciągła
 1. Prezentacja majątku rzeczowego i jego wartości w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT
 • środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość
 • środki trwałe obce, w leasingu finansowym i operacyjnym, użytkowane, dzierżawione
 • zapasy w aptece, magazynach, oddziałach, dary
 1. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
 • środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym
 • zwrot nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu do podmiotu tworzącego, sprzedaż majątku otrzymanego przez 2011 rokiem – kiedy korygujemy wartość funduszu założycielskiego
 • dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie
 • amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce
 • drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne; zasady ewidencji i amortyzacji
 • dzierżawa czy leasing finansowy
 1. Przykładowe rozwiązania i procedury
 2. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757