search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

PODATEK PIT DLA PŁATNIKÓW – ZAGADNIENIA BIEŻĄCE ORAZ ZMIANY OD 2023 roku

1 grudnia 2022r. godz .9:00

szkolenie online – 8 godzin wykładowych

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Wykładowca: Bożena Nowicka - doradca podatkowy; Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie; wieloletni wykładowca SKwP

Odpłatność:

400 zł. - od osoby
380 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 29 listopada  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Tematyka szkolenia:

 1. Zmiany w opodatkowaniu dochodów osobistych wprowadzone od lipca 2022 r.
 2. Stawki podatku do czerwca 2022/od lipca 2022 – omówienie zmian oraz ich skutków.
 3. Skutki likwidacji ulgi dla kasy średniej oraz mechanizmu odraczania zaliczek
 4. Zasady naliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracownika w ramach stosunku pracy zmiany od 2023 roku
 5. Oświadczenie pracownika o łącznym rozliczeniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
 6. Zasady składania PIT-2 obowiązujące do końca2022 roku
 7. Podział kwoty wolnej od podatku na kilku płatników.
 8. Omówienie nowego wzoru PIT-2 obowiązującego od 2023 r.
 9. Zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki począwszy od 2023 r.
 10. Zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na wniosek podatnika, którego dochody nie przekraczają 30 tys.
 11. Zasady naliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłacanych po ustaniu zatrudnienia.
 12. Zasady opodatkowania przychodów z prawa majątkowych wypłacanych po śmierci pracownika.
 13. Zwolnienie od podatku przewidziane dla zasiłków macierzyńskich.
 14. Zmiany w zakresie możliwości nienaliczania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 15. Zwolnienie od podatku dla osób z czwórką dzieci po zmianach.
 16. Zwolnienie od podatku dla pracujących seniorów po zmianach.
 17. Nowy druk PIT 11 (wersja 29) obowiązujący do rozliczeń rocznych za 2022 r.
 18. Omówienie zasad raportowania w PIT-11 niektórych należności.
 19. Zmiany w uldze na związki zawodowe – obowiązek raportowania przez płatnika w PIT-11.
 20. Świadczenia socjalne finansowane ze środków ZFŚS – limit zwolnienia, zasady opodatkowania.
 21. Nowa wysokość wynagrodzenia dla płatnika możliwa do potrącenia z kwot podatków terminowo przekazywanych do organu podatkowego.
 22. Zasady rozliczeń rocznych za 2022 r.-  mechanizm obliczania hipotetycznego podatku dochodowego.
 23. Przegląd oraz przykłady z bieżących indywidualnych interpretacji podatkowych.
 24. Pytania i odpowiedzi.
  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyk

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close