Miasto:
Kielce
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
2200,- zł od osoby
2134,- zł absolwenci kursów długich O/O w Kielcach
2090,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń
- weekendowy -  godz.8:30

Rozpoczęcie 21 stycznia 2023 r. 

Planowane terminy zajęć:

 • Styczeń 2023 r. - 21, 22,
 • Luty 2023 r. - 04, 05, 18, 19,
 • Marzec 2023 r. - 04, 05, 11, 19,
 • Kwiecień 2023 r. - 15, 16, 22, 23,
 • Maj 2023 r. - 06, 07, 20, 21,
 • Czerwiec 2023 r. - 03 - egzamin

Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć.

Adresaci: osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo-płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę.
Cel - przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych  poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilnoprawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

 

 Zajęcia w godz.8:30 -15:00 odbywać się będą w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych O/O w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 84a, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego wymaganych na moment realizacji kursu regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (opracowanymi i wdrożonymi w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych kursu ze stacjonarnej na online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) bez uzyskania zgody uczestników kursu.

 W programie:

 • Prawo pracy
 • Wybrane przepisy BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Ubezpieczenia społeczne, w tym program ''PŁATNIK'' na komputerach

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:

2.200 zł - od osoby
2.134 zł - absolwenci kursów długich O/O w Kielcach
2.090 zł - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek. Rabaty nie łącza się.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym

Osoba która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje:

1) 30% punktów - zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
2) 60% punktów -zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Realizacja kursu uzależniona będzie od zebrania wystarczającej liczby chętnych.

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757