Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

FAKTUROWANIE planowane zmiany i bieżące problemy – faktury zwykłe, ustrukturyzowane,  uproszczone, korygujące, paragony, noty korygujące - dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT.

28 września 2022 roku;  godz. 09:00

szkolenie stacjonarne

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

440 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
418 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 26 września  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1. Rodzaje faktur dokumentujących dostawę, wykonanie usługi lub zaliczkę:
- podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
- terminy wystawiania faktur – zmiany w 2022r.
- faktury wystawiane na żądanie,
- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
- faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,
- faktury uproszczone,
- faktury do paragonu,
- faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
- faktury krajowe w walucie obcej,
- faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
- faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
- faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
- „puste” faktury.

2. Zmodyfikowane elementy faktur w 2022r. – pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.

3. Faktura zwykła czy ustrukturyzowana :
- Krajowy system e-Faktur - kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
- elementy faktury ustrukturyzowanej,
- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
- uprawnienia do KSeF,
- plusy i minusy monitorowania faktur,
- zasady funkcjonowania.

4. Wpływ tarcz antyinflacyjnych na fakturowanie:
- zasady fakturowania i refakturowania z obniżonymi stawkami podatku,
- obowiązki informacyjne podatników.

5. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
- korekty faktur exportowych,
- korekty zbiorcze.
6. Faktury zaliczkowe:
- elementy faktury zaliczkowej,
- terminy wystawienia,
- konieczność wystawienia faktury końcowej,
- stosowanie i skutki proform.

7. Dokumenty wewnętrzne.
8. Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
9. Prezentacja faktury w JPK.
10. Planowane zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT III.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757