Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26-27.01.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
800,- zł od osoby
760,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

 ZAMKNIĘCIE ROKU 2022
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

26 -27 stycznia 2023r.

 Szkolenie online 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych podmiotów leczniczych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

 TERMINY SZKOLEŃ:

    I dzień  

 • 26 stycznia 2023r. – od godz. 9:00 – 15:30  ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM

Prowadząca - Pani Zuzanna Świerc – ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych.

    II dzień

 • 27 stycznia 2023r. – od godz. 9:00 – 15:30 ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM

 Prowadząca – biegły rewident, wykładowca  SKwP z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

 

Zaświadczenia wydajemy osobom które wezmą udział w dwóch dniach szkoleniowych

ODPŁATNOŚĆ OD 1 OSOBY WYNOSI:

 • 800 zł – od osoby za 2 dni szkolenie on-line
 • 760 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie                                                                                                                                                                                                                Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 25 stycznia 2023r. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

   Program szkolenia:

I dzień – 26 styczeń 2023r. – ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM

 1. Formalne aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
 • regulacje prawa bilansowego dla różnych form prowadzenia działalności leczniczej (spółki/spzoz)
 • sprawozdanie z punktu widzenia jednostki: uproszczenia w ewidencji i sprawozdaniu, większa szczegółowość danych, specyfika prowadzonej działalności
 • krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej – jak i kiedy je stosować?
 • rola organów nadzorczych i tworzących
 • e-sprawozdanie w podmiocie leczniczym - uwarunkowania informatyczne i organizacyjne
 1. Polityka rachunkowości czyli jak przygotować użyteczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem specyfiki jednostki
 • zasady istotności, memoriału, kasowa, ciągłości – w optyce jednostki sporządzającej sprawozdanie
 • wyłączenia, uproszczenia i uszczegółowienia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym – kiedy, jak i w jakim celu można je stosować
 • plan kont a automatyczne generowanie sprawozdania
 1. Harmonogram prac związanych z księgowym zamknięciem roku 2022
 2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
 • organizacja i dokumentacja procesu inwentaryzacji w jednostce
 • terminarz czynności
 • szczególne kategorie majątkowe w podmiocie leczniczym i zasady ich inwentaryzacji: zapasy materiałów medycznych, obce środki trwałe i zapasy (komisy), środki trwałe w budowie
 • e-inwentaryzacja
 • rozliczenie inwentaryzacji jako warunek jej skutecznego przeprowadzenia
 • inwentaryzacja w szczególnych warunkach epidemicznych: warunki odstąpienia od spisu z natury - wyjaśnienia Ministra Finansów, procedura
 1. Kategorie o istotnym wpływie na wynik finansowy podmiotu leczniczego, ich wycena i prezentacja w sprawozdaniu
 • przychody za świadczenia niewykonane i nadwykonane,
 • korekty przychodów okresu bieżącego i lat ubiegłych
 • dotacje na programy zdrowotne, kształcenie kadr medycznych, remonty i dofinansowanie wynagrodzenia
 • darowizny pieniężne i rzeczowe
 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a wartość istotna środka trwałego
 • kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oraz obsługa zadłużenia
 • rezerwy
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
 1. Prezentacja majątku trwałego i obrotowego podmiotu leczniczego
 • wartości niematerialne i prawne
 • środki trwałe
 • zapasy
 • środki pieniężne
 1. Kapitały i fundusze w sprawozdaniu finansowym
 • operacje na kapitale/funduszu podstawowym
 • rozliczenie wyniku finansowego z kapitałem/funduszem zapasowym
 • skutki błędów lat ubiegłych rozliczane z kapitałem/funduszem własnym
 1. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia – zakres wymagany ustawą o rachunkowości a szczegółowość wynikająca z potrzeb jednostki.
 2. Badanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, cel badania i obowiązki podmiotu badanego
 • procedura opiniowania i zatwierdzenie sprawozdania podmiotu leczniczego
 • obowiązki podmiotu leczniczego po zatwierdzeniu sprawozdania
 1. Postępowanie z wynikiem finansowym
 2. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia

II dzień – 27 stycznia 2023r.- ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM

I.Zmiany dotyczące przepisów o podatkach dochodowych:

 1. Wprowadzenie –historia ustaw zmieniających w roku 2022
 2. Zmiany w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych istotne dla podmiotów leczniczych:
  • zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,
  • uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
  • nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:
   -koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,
   -ukryta dywidenda,
  • podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,
  • minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca (odroczony o 2 lata),
  • nowe ulgi i odliczenia podatkowe
  • 3.Zmiany wspólne - w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych:
  • w obszarze podatku u źródła
  • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
  • wynikające z odwołania stanu pandemii:
   - podatek od przychodów z budynków,
   - schematy podatkowe  - MDR
  • zmiany zasad potrącania w kosztach podatkowych składek ZUS finansowanych przez płatnika od 1 styczni 2023 r.
   4. Interpretacje i orzecznictwo dotyczące podmiotów leczniczych w obszarze podatku dochodowego, między innymi:
   - nadwykonania – moment rozpoznania przychodu
   -  nowe rodzaje wydatków uznawanych za związane z działalnością podatnika,
   - refakturowanie mediów – nowe podejście służb skarbowych,
   - rozliczanie dofinansowań  - koszty kwalifikowaneII. Zmiany w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych:
 • omówienie bieżących najważniejszych zagadnień praktycznych,

   III. Zmiany w innych przepisach –prawo o przedsiębiorcach, KKS, OP:

 • nowe limity płatności gotówkowych – kolejne odroczenie terminów płatności,
 • integracja kas fiskalnych z terminalami,
 • obowiązek przesyłania JPK-KR do US – odroczenie i zmiana terminów,
 • pozostałe zmiany
 1. Bieżące, istotne zagadnienia w rozliczaniu VAT, zmiany planowane na rok 2023 i kolejne lata:
 1. Rozliczanie faktur korygujących z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez pakiety SLIM VAT I oraz II.
 • dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
 • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
 • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów.
 1. Współczynnik proporcji i korekta roczna VAT– bieżące zagadnienia
 1. KSeF – system dobrowolny i obowiązkowy od stycznia 2024 r. Kiedy warto włączyć się w nowy system  wystawiania i przesyłanie oraz odbierania faktur.
 2. Projektowane zmiany w pakiecie SLIM-VAT III od 2023 r. w zakresie dokumentacji.
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w sytuacji korekty faktur wystawionych w walucie obcej,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego
 • możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji gdy zaliczka i sprzedaż ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
 • doprecyzowanie zasad w zakresie gromadzenia dokumentacji w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana zarówno fakturą jak i paragonem z kasy fiskalnej.
 1. Interpretacje i orzecznictwo dotyczące podmiotów leczniczych w obszarze podatku od towarów i usługVI. Zmiany przepisów planowane na rok 2023 dotyczące podmiotów leczniczych – wprowadzenie ogólne wg aktualnego stanu prawnego

        VII. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, dyskusja

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757