search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)-kompendium wiedzy, kompendium zmian

24 marca 2023 roku;  godz. 9:00 

Szkolenie on-line 6 godzin wykładowych

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Odpłatność:      300 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
          285 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 23 marca 2023r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS
 3. Odpis na ZFŚS.
 4. Świadczenia urlopowe
 5. - wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 6. Odpisy na ZFŚS
 7. Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS.

- zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,

- brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS

- rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego

Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych

Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS.

- zmiany od 04.05.2019 r.,

- podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS

- przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,

- przetwarzanie danych członków rodziny

- stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych

dotyczących ZFŚS                                                                                                                

Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.

- metody obliczenia liczby zatrudnionych

- ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów

Korekta odpisu na ZFŚS

 1. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS
 2. - świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło
 3. Ustalenie statusu emeryta.

- dofinansowanie dla emerytów i rencistów,

- dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,

- roszczenia o nieodebrane świadczenia.

 1. Wczasy pod gruszą - wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu
 2. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS.
 3. Inne świadczenia z ZFŚS. - przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,

- liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi ,

- wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS,

- karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika,

- dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy,

- dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika,

- niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód.

14. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym

- zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań,

- dzieci i młodzież do lat 18,

- obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy,

- pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania,

- zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.

 1. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS.
 2. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.

- opodatkowanie świadczeń emeryta,

- zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika

 1. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.
 2. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.

- zapomogi pieniężne,

- świadczenia ze środków obrotowych,

- zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego,

wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego   Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego.- Składki od zimowego wypoczynku pracowników

- ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom

 1. Egzekucja komornicza z ZFŚS.
 2. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS

- przykłady

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

Szczegóły organizacyjne:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazane adresy e-mail uczestnik otrzyma  zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji  ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/ laptop
 • stabilny dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757