search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.07.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Ulga B+R i IP Box w praktyce 

18  lipca 2024 roku - godz. 08:30

( 6  godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

 

Wykładowca:  Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

 

Odpłatność:

315 zł. - od osoby
300 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program

 1. Pojęcie ulgi badawczo-rozwojowej:
 • Pojęcie prac badawczych lub rozwojowych.
 • Nowe rozwiązanie a działanie rutynowe - różnice w pojęciu.
 • Zakres podmiotowy stosowania ulgi B+R.
 • Zakres przedmiotowy - identyfikacja zadań wchodzących w ulgę B+R.
 • Przepisy podatkowe obecnie funkcjonujące.
 • Planowane zmiany w rozliczaniu ulgi B+R w ramach Polskiego Ładu.
 • Przykłady w stosowaniu ulgi B+R.
 1. Warunki stosowania ulgi B+R:
 • Prowadzenie odrębnej księgowości dotyczącej ulgi B+R.
 • Wskazanie zakresu prac określonych jako działalność B+R.
 • Uzyskanie nowego rozwiązania w ramach działalności B+R, zakaz działań rutynowych.
 • Nowy produkt a udoskonalenie starego produktu - kiedy stosowanie ulgi B+R.
 • Podpisanie umowy na wydanie opinii potwierdzającej wykonywanie prac B+R - czy obowiązkowe.
 • Wyodrębnianie wydatków kwalifikowanych na podstawie dokumentów księgowych.
 1. Koszty kwalifikowane w praktyce - weryfikacja poprawności:
 • Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne.
 • Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
 • Składki ZUS i podatek dochodowy PIT.
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego.
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane
  odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.
 • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • odpisy amortyzacyjne ŚT i WNiP.
 1. Podatek VAT a rozliczenie ulgi B+R:
 • Zakupy zwolnione z podatku VAT a opodatkowane.
 • Stawka VAT a rozliczanie ulgi B+R.
 • Odliczanie podatku VAT - dobrowolne czy obowiązkowe w odniesieniu do rozliczenia kwot wykazywanych w kosztach kwalifikowanych.
 • Rozliczanie podatku VAT proporcją, pre-współczynnikiem a kwoty wykazywane jako koszty kwalifikowane.
 • Korekta deklaracji podatku VAT dotycząca okresów stosowania ulgi B+R.
 1. Zasady rozliczeń ulgi B+R:
 • Sposoby rozliczenia ulgi B+R.
 • Pojęcie przedsiębiorcy: mikro, mały, średni, duży a wpływ na limity w rozliczeniu ulgi B+R.
 • Kwota odliczenia możliwa do wykazania.
 • Zwrot kosztów bezpośrednio podatnikowi - w jakich przypadkach?
 • Wykazywanie ulgi B+R w zeznaniu rocznym - odrębny załącznik do CIT-8.
 • Konieczność zwrotu ulgi B+R - na co uważać przy kontrolach US.
 1. Problemy praktyczne:
 • Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych a rozliczenia ulgi.
 • Karty pracy lub ewidencja czasu pracy - jak weryfikować pracę na rzecz ulgi B+R i pracy nie związanej z rozliczaniem tej ulgi.
 • Wydatek poniesiony bezpośrednio jako związany z działalnością B+R lub wyłącznie działalnością B+R- jak weryfikować?
 • Rozliczanie ŚT i WNiP w kosztach kwalifikowanych.
 • Ulga B+R jako pomoc de minimis - inne rodzaje pomocy i ich wykazywanie.
 • Najnowsze interpretacje MF w zakresie rozliczania i stosowania ulgi B+R.
 1. Ulga IP Box:
 • Uregulowania podatkowe.
 • Definicja kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • Zasady stosowania IP Box.
 • Wskaźnik nexus - co to jest i sposoby obliczania.
 • Prowadzenie odrębnej księgowości - zasady i przykłady.
 • Stawka podatku 5% obliczanie.
 • Przykłady zastosowania ulgi IP Box: informatycy, programiści, udzielający licencji.
 • Propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

 

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757