search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Świadczenie usług – opodatkowanie VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym

27 maja 2024r. od godziny 9:00 - 14:00

Szkolenie online 6 godzin lekcyjnych 

 

 

Odpłatność:

330 zł. - od osoby
300 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Wykładowca: Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowośći.

PROGRAM SZKOLENIA:

Świadczenie usług na płaszczyźnie ustawy o podatku VAT

 1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT,
 2. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:
  • nieodpłatne świadczenie jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - odmienne zasady od nieodpłatnego przekazania towarów,
  • usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową,
  • nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.
 3. Refakturowanie usług:
  • refakturowanie usług a obciążenie kosztami - różnice i skutki podatkowe,
  • refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
  • refakturowanie a obciążenia kosztami (np. w ramach refakturowania),
  • zasady refakturowania usług,
  • stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu,
  • refakturowanie a miejsce świadczenia i opodatkowania usługi.

Zasady identyfikowania obowiązku podatkowego:

 1. Zasady ogólne:
 • ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,
 • pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego.
 1. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:
 • usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury,
 • usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej,
 • dobrowolne opodatkowanie usług finansowych od 2022 roku,
 • inne szczególne przypadki.
 1. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego.

Międzynarodowe świadczenie usług:

 1. Import i eksport usług:
 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?
 • kluczowe uregulowania dotyczące miejsca opodatkowania usług zawarte w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług;
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
 • usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi - szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania,
 • usługi magazynowe a miejsce opodatkowania,
 1. Usługi transportu w obrocie międzynarodowym:
 • określenie miejsca opodatkowania usług transportowych,
 • miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług,
 • usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego związane z importem oraz eksportem usług:
 • prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego - różnice między obrotem międzynarodowym a krajowym,
 • import, eksport usług a konieczność rejestracji VAT-UE ?
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.
 • świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.
 1. Moment odliczenia podatku VAT w usługowych transakcjach międzynarodowych:
 • warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • korygowanie importu usług po zmianie zasad w latach 2021-2023 r.

Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

 1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:
 • podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,
 • jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?
 • podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.
 • błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.
 1. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:
 • Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?
 • czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?
 1. Zwrot podatku VAT w innym państwie a wpływ na przychody i koszty podatkowe:
 • dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF z państw UE po zmianie interpretacji organów podatkowych?
 • zwrot podatku VAT z państw spoza UE - odmienne stanowisko organów podatkowych.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757