Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
,- zł od osoby
,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line
Zapisz się

Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne w 2021 roku w ujęciu bilansowym i podatkowym

Termin szkolenia zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń

  Szkolenie online 8 godz. lekcyjnych

Cel szkolenia: Prezentacja i analiza problematyki środków trwałych oraz  nieruchomości inwestycyjnych zarówno w kontekście prawa bilansowego jak i podatkowego. Odrębność analizowanych kategorii ujawnia się zarówno w prawie bilansowym (UoR, KSR, MSR), jak również prawie podatkowym. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie analiza porównawcza zarówno pierwotnej wyceny, zmian w trakcie roku obrotowego, jak również wyceny dokonywanej w zamknięciu rocznym oraz zeznaniu podatkowym. Zostaną uwzględnione analizy w zakresie postanowienia KSR oraz różnice z MSR/MSSF. Przedstawiona zostanie również problematyka tworzenia podatków odroczonych wynikająca z różnic w ujęciu bilansowym i podatkowym.

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio oraz pośrednio za ujęcie i rozliczanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości inwestycyjnych, jak również dla osób chcących nabyć lub zaktualizować wiedzę w zakresie sposobu prezentacji i wyceny tych zasobów. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

ProwadzącyProf. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

Program szkolenia:

 1. Istota pojęcia środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne
  • „Podatkowe” i „bilansowe” rozróżnienie środków trwałych
  • Nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna)
  • Niskocenne składniki środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) i KSR (KSR 11) – analiza porównawcza dla polskich warunków
  • Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych
 1. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych
  • Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu
  • Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania
  • Znaczenie podatków (pośrednie i bezpośrednie) w wycenie
  • Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych
  • Wycena zasobów otrzymanych niepieniężnie
  • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych
 1. Procedura obrachunkowa środków trwałych
  • Metody naliczania i ustalania amortyzacji
   • Uwzględnianie wartości końcowej (rezydualnej)
   • Terminarz i rozkład czasowy amortyzacji
   • Uproszczenia w amortyzacji
   • Podwyższanie, obniżanie i stawki indywidualne w amortyzacji
   • Zarządzanie stawkami amortyzacyjnymi w podatkach i rachunkowości
  • Amortyzacja samochodów osobowych
  • Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 1. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości
  • Modernizacja i remont - analiza porównawcza w prawie bilansowym i podatkowym
  • Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego)
  • Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży
  • Test na utratę wartości
  • Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki
 1. Podatek odroczony a wycena środków trwałych
  • Różnice trwałe a różnice przejściowe
  • Rezerwy i aktywa z odroczonego podatku dochodowego
  • Uwarunkowania tworzenia aktywów z odroczonego podatku w polskich realiach
 1. Przepisy tarczowe i około tarczowe:
  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny
  • Odpis na specjalny fundusz inwestycyjny
  • Rozliczanie strat podatkowych

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

Odpłatność:

 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757