Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.05.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2022 R. – co każda księgowa wiedzieć musi: CRBR, MDR, TPR, CBC, RUD, CIT-ST, Wiekowanie, Strategia Podatkowa

   5 maja 2022 roku;  8:30

  szkolenie online 7 godzin lekcyjnych

 

 

Prowadząca – Pani Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cel szkolenia
• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w 2022 r.
• Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2022 r.
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju druków i formularzy

Profil uczestnika:
• Kadra kierownicza,
• Pracownicy działów księgowości,
• Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
• Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Odpłatność:

350 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
332 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 4 maja 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1.Nowe obowiązki rejestracyjne do kwietnia 2022 r.:
• Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych;
• Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów
• Podmioty zobowiązane do zgłoszeń;
• Termin i forma zgłoszeń;
• Kary za brak spełnienia obowiązków zgłoszeniowych.

2. Obowiązki w zakresie podmiotów powiązanych:
• Funkcjonowanie TPR-C i TPR-P;
• Limity transakcji a zgłoszenia;
• Wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowych – dane wykazywane w drukach;
• Wyliczanie wskaźników na potrzeby formularzy;
• Dane w przypadku podmiotów powiązanych zagranicznych i z rajów podatkowych

3. Zgłaszanie i raportowanie schematu podatkowego:
• Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
• Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
• Termin zgłaszania schematu podatkowego;
• Zgłaszanie internetowe z UPO;
• Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
• Forma zgłoszenia;
• Nadawanie numeru schematowi;
• Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
• Raportowanie zgłoszonych schematów – terminy i zasady.

4.Podawanie danych na potrzeby CIT-ST:
• Pojęcie oddziału, zakładu na potrzeby formularza;
• Termin składania druku: z zeznaniem rocznym i w trakcie roku – ostatnie wyjaśnienie MF;
• Wyliczenie danych pracowników – proporcja;
• Korekty zeznania;
• Kontrole podatkowe i możliwość nakładania grzywny.

5. Załącznik WZ a ulga na złe długi:
• Ulga na złe długi w podatku dochodowym;
• Zasady wypełniania druku do zeznania za 2021 r.;
• Późniejsza spłata zadłużenia a dane wykazywane w załączniku;
• Załącznik a przejściówka – ujęcie wyliczeń;
• Ulga na złe długi w podatkach dochodowych a w podatku VAT – zasady.

6. Formularz RUD do umów o dzieło:
• Podmioty zobowiązane, w tym osoby fizyczne prywatnie zawierające umowy o dzieło;
• Zwolnienia ze złożenia formularza, np. umowa z firmą;
• Data złożenia formularza – jak liczyć 7 dni
• Dane umieszczane w formularzu, w tym dane kontaktowe wykonawcy dzieła;
• Pojęcie umowy o dzieło, umowy zlecenia – zarys problemu;
• Kontrole ZUS na podstawie druku.

7 Sprawozdanie o wiekowaniu składane do 31 stycznia 2022 r.:
• Podmioty zobowiązane;
• Miejsce i forma składania;
• Dane umieszczane w sprawozdaniu;
• Stosowanie zasad kodeksu cywilnego a nie prawa podatkowego – co oznacza w praktyce?
• Kursy przeliczeniowe dla transakcji walutowych;
• Wytyczne Ministra a przepisy prawa;
• Kary za brak złożenia sprawozdania lub za błędy w sprawozdaniu.

8. Strategia podatkowa:
• Podmioty zobowiązane do sporządzenia strategii podatkowej;
• Zakres przedmiotowy – jakich podatków dotyczy dokument?
• Dane obowiązkowe wpisywane w Strategii podatkowej;
• Wnioski o interpretację, procedury spisane w 2021 r. czy też starsze?
• Umieszczanie danych na stronach internetowych – problemy praktyczne;

9. Raportowanie CBC:
• Podmioty zobowiązane: dane podatnika a dane całej grupy;
• Rodzaje druków – kto składa?
• Termin składania formularzy
• Dane, w tym wskazanie podmiotu zobowiązanego do posiadania dokumentacji – jak określić?
• Problemy praktyczne związane z raportowaniem, w tym podmioty powiązane spoza UE a raportowanie, korygowanie danych.

7. Dyskusja z uczestnikami

Płatność za szkolenie:

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów 0szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757