search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
450,- zł od osoby
420,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym

16 maja 2024 roku;  godz. 8:30 

Szkolenie online (8 godzin lekcyjnych)

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom przygotowującym się do pracy w obszarze płac;
 • pracownikom działów kadrowych, którzy chcą lepiej zrozumieć powiązania ewidencji kadrowej z naliczaniem listy płac;
 • osobom odpowiedzialnym za współpracę z zewnętrznym dostawcą usług płacowych;
 • wszystkim zainteresowanym poznaniem metodologii ustalania wynagrodzenia brutto oraz kwoty wynagrodzenia do wypłaty.

Prowadzący:

Daniel Druzd - specjalista z zakresu kadr i płac, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie; wieloletni wykładowca SKwP na kursach kadrowo-płacowych

Odpłatność:     

          450 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
          420 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. Wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Ogólnokrajowe przepisy regulujące naliczanie wynagrodzeń.
 • Obsługa nowozatrudnionych pracowników w kontekście płac.
 • Rodzaje składników wynagrodzenia.
 • Ustawowe minimalne wynagrodzenie.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności różnego rodzaju.
 1. Kalkulowanie kodeksowych składników wynagrodzenia
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne płatne zwolnienia od pracy.
 • Wynagrodzenie za okres nieobecności związane z siłą wyższą.
 • Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe).
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Odprawy i odszkodowania związane ze stosunkiem pracy.
 1. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Świadczenia rehabilitacyjne.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej – najczęstsze przypadki.

4.Podstawy naliczania potrąceń publicznoprawnych z wynagrodzenia i zasiłków

 • Ustalanie przychodu pracownika.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek.
 • Stosowanie zwolnień podatkowych i składkowych.
 • Zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Naliczania składek finansowanych przez pracodawcę (składki społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe).
 • Przykłady naliczania list płac od brutta do kwoty należnej do wypłaty.
 • Przykłady list płac uwględniających potrącenia egzekucyjne i potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

Szczegóły organizacyjne:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazane adresy e-mail uczestnik otrzyma  zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji  ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/ laptop
 • stabilny dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757