search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
900,- zł od osoby
Raty:
810,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie,

SPECJALISTA DS. PODATKÓW (CIT/PIT) -28 godz. lekcyjnych - kurs on-line

od 18 maja 2024r.

ORGANIZACJA:

Zajęcia prowadzone będą w systemie:

piątek - w godz. 16.00 - 20.30, sobota - w godzinach 8.30 - 15.00

Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

Przewidywany czas trwania kursu -2 tygodnie (2 zjazdy)

INFORMACJA OGÓLNA:

Kurs odbędzie się w formie online tj. szkolenie transmitowane „na żywo” . Do wzięcia udziału w kursie potrzebować Państwo będą jedynie dostępu do sprzętu (komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie z funkcją dźwięku). Wszelkie materiały będą udostępniane Państwu na bieżąco drogą elektroniczną.

CEL:

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poznanie aktualnie obowiązujących przepisów. Dla ułatwienia zrozumienia omawianych zagadnień i mechanizmów, zajęcia prowadzone będą w formie wykładów połączonych z warsztatami. Podczas zajęć słuchacze otrzymają niezbędne akty prawne i materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami podanymi w trakcie wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą zadań praktycznych.

Kurs kierowany jest do osób, które nie miały wcześniej do czynienia z podatkiem dochodowym, jak i do osób które chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę.

Odpłatność:

900 zł. - od osoby
810 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto 

PROGRAM:

Łącznie w ramach seminarium zrealizowanych zostanie 28 godzin lekcyjnych zajęć (2 zjazdy) z zakresu:

1. Wyłączenia przedmiotowe w podatkach dochodowych
2. Zakres obowiązku podatkowego
a) nieograniczony obowiązek podatkowy
b) ograniczony obowiązek podatkowy
3. Źródła przychodów
a) stosunek pracy i stosunki pokrewne
b) działalność wykonywana osobiście
c) pozarolnicza działalność gospodarcza
d) nieruchomości lub ich części
e) najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa
f) kapitały pieniężne i prawa majątkowe
g) odpłatne zbycie
4. Przedmiot opodatkowania
a) pojęcie dochodu
b) sposób rozliczania straty
5. Działalność gospodarcza w podatku dochodowym ze szczególnym uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej
6. Sposób opodatkowania

a) zasady ogólne
b) podatek liniowy
c)uproszczone opodatkowanie - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
7. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
a) moment powstania przychodu
b) rodzaje przychodów z działalności gospodarczej
c) katalog wyłączeń z przychodów
8. Różnice kursowe - zasady ustalania
9. Koszty uzyskania przychodów - definicja, warunki jakie musi spełniać wydatek by mógł być uznany za koszty uzyskania przychodów, zasady potrącania kosztów z poszczególnych źródeł
10.Potrącalność kosztów w czasie

a) koszty bezpośrednie
b) koszty pośrednie
11. Korekta kosztów uzyskania przychodów
12. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
13. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - definicja

a) warunki podatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
b) klasyfikacja środków trwałych
c) składniki majątkowe o wartości do 3.500 zł
d) wartość początkowa środków trwałych
e) metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych
f) terminy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
g) stawki amortyzacyjne
h) ewidencja środków trwałych
14. Leasing w podatku dochodowym
15. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
16. Zasady ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy
17. Zeznania podatkowe
18. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
19. Ewidencja przychodów.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymają elektronicznie komplet materiałów dostosowanych do programu zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, według wzoru Ministra Edukacji i Nauki.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757