search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
2090,- zł od osoby
2030,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line
Zapisz się

Tytuł kursu: Specjalista ds. kadr - poziom zaawansowany - 74 godziny lekcyjne

TRWA NABÓR

system popołudniowy od godz. 16:15-19:30

Szkolenie prowadzone będzie w formie online 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad sporządzania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli PIP. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć prowadząc dokumentację osobową w sposób zgodny z przepisami w każdym wymiarze, także poprzez prowadzenie właściwej ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych.

Atutem szkolenia będzie specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna oraz ćwiczenia do wspólnej analizy przez uczestników, które pozwolą przećwiczyć praktyczne stosowanie nabytej wiedzy. W trakcie szkolenia nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz oficjalnych stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas zajęć online z czasu pracy trener korzysta z multimedialnej tablicy, ułatwiającej przyswajanie nabytej wiedzy.

Na materiały szkoleniowe składa się wybór obowiązujących aktów prawnych, wraz z autorskim wyborem bieżącego orzecznictwa.

Adresatami kursu są pracownicy działów kadr, płac i księgowi oraz każdy kto:
1) ukończył kurs podstawowy („Specjalista ds. kadr i płac”) i chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie sporządzania dokumentacji personalnej oraz stosowania prawa pracy w praktyce podczas kursu zaawansowanego, gdzie aspekty teoretyczne będą utrwalone podczas rozwiązywania ćwiczeń i kazusów,
2) chce nauczyć się nie tylko podstawowych sposobów naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych oraz czasu pracy, gdyż te już zna, ale opanować metody rozliczania poszczególnych absencji i godzin pracy wraz z godzinami nadliczbowymi w różnych systemach czasu pracy i przy różnej długości okresów rozliczeniowych,
3) chce nauczyć się lub uszczegółowić swoją wiedzę z zakresu przygotowywania dokumentacji pracowniczej w trudnych sytuacjach: kary porządkowe, rozwiązywanie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony oraz wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy,
4) chce poznać stanowisko organów urzędowych i sądownictwa na zagadnienia kadrowe budzące wątpliwości i będące przedmiotem roszczeń pracowniczych,
5) nie zajmował się zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej przez okres od kilku miesięcy do kilku lat i chce uaktualnić swoją wiedzę przed powrotem do pracy,
6) chce odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie zdobywaną w praktyce
i podczas szkoleń jednodniowych,
7) kurs jest rekomendowany dla osób, które ukończyły kurs kadrowo-płacowy (podstawowy) w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Informacja o wykładowcach

Kurs poprowadzą wykładowcy SKwP, eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy, trenerzy SKwP.

Odpłatność:

2090 zł. - od osoby
2030 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz  dokonanie wpłaty po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez organizatora.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu platformy clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia

PRAWO PRACY w praktyce

I. Dokumentacja osobowa pracowników
1. Aspekty prawne nawiązywania stosunku pracy – przypomnienie:
- źródła prawa pracy;
- podstawowe zasady prawa pracy;
- stosunek pracy i jego charakterystyka;
- badania lekarskie i szkolenie BHP w praktyce.
2. Regulacje wewnętrzne a zapisy umowy o pracę:
- zapisy w Regulaminie pracy i umowie o pracę;
- wzory umów pracowniczych dostosowanych do wewnętrznych potrzeb pracodawcy w praktyce.
3. Obowiązki pracodawcy i pracownika:
- katalog obowiązków stron stosunku pracy;
- odpowiedzialność porządkowa i kary wobec pracownika wg kodeksu pracy.
4. Sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji personalnej:
- archiwizacja dokumentów osobowych wg znowelizowanych przepisów;
- dokumentacja dotycząca pracownika – kontrowersje, orzeczenia, stanowiska urzędowe;
- dokumentacja po ustaniu stosunku pracy;
- ochrona danych osobowych a udostępnianie dokumentacji personalnej osobom trzecim.
5. Przedstawiciele pracowników w zakładach pracy i ich rola oraz zakres współpracy z pracodawcą i pracownikami:
- społeczny inspektor pracy;
- związki zawodowe;
- rady pracownicze;
- przedstawiciele pracowników.
6. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków pracodawcy wobec pracowników i odpowiedzialność jaką ponosi pracodawca za wykroczenia przeciw prawom pracowniczym.
7. Roszczenia ze stosunku pracy w praktyce:
- zakres roszczeń i terminy przedawnień;
- zakres kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawcę;
- wykroczenia przeciwko prawom pracowniczych w ocenie PIP;
- postępowanie przed sądem pracy.
II. Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy - w świetle orzecznictwa, PIP oraz MRPiPS
1. Rozwiązywanie stosunku pracy:
- sposoby rozwiązywania umów o pracę;
- uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę;
- czym różni się wygaśnięcie umowy od rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta?
- kto i kiedy jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę?
- kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?
- zasady konsultacji z organizacjami związkowymi;
- wycofanie złożonego pracownikowi wypowiedzenia.
2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę:
- rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy – umowa na czas określony i na czas zastępstwa;
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy – umowa na czas nieokreślony;
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika;
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika;
- likwidacja stanowiska pracy;
- wypowiedzenie zmieniające.
3. Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa pracodawcy w praktyce:
- podstawa prawna i definicja mobbingu;
- mobbing, dyskryminacja, molestowanie – podobieństwa i różnice;
- ustawowy obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi;
- odpowiedzialność pracodawcy za mobbing i dyskryminację;
- mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

CZAS PRACY w praktyce

I Czas pracy – uregulowania prawne i aspekty praktyczne rozliczania
1. Analiza praktyczna pojęcia „pozostawania w dyspozycji pracodawcy” – rozpoczęcie i zakończenie pracy.
2. Norma a wymiar czasu pracy - przypomnienie:
- norma dobowa;
- norma tygodniowa;
- zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
3. Analiza prawna okresów odpoczynku:
- dobowy okres odpoczynku;
- tygodniowy okres odpoczynku.
4. Czas pracy w wybranych grupach zawodowych – praktyczna analiza.
5. Analiza systemów czasu pracy:
- system podstawowy;
- system zadaniowy czasu pracy;
- systemy równoważnego czasu pracy;
- system pracy weekendowej;
- system skróconego tygodnia pracy;
- ruchomy rozkład czasy pracy a doba pracownicza.
6. Analiza praktyczna czynności związanych z planowaniem czasu pracy:
- ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
- sporządzanie graficznych harmonogramów czasu pracy;
- podawanie harmonogramów do wiadomości pracownikom;
- dokonywanie zmian w harmonogramach czasu pracy i ich skutki prawne.
7. Sposoby wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy.
8. Praca w godzinach nadliczbowych:
- pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych;
- dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych;
- limit godzin nadliczbowych;
- sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych;
- wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %;
- czas wolny na wniosek pracownika;
- czas wolny z inicjatywy pracodawcy.
9. Praca w niedziele i święta oraz dni wolne:
- dopuszczalność pracy w niedziele i święta;
- sposób rekompensowania pracy w niedziele i święta;
- praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
- praca w „harmonogramowym” dniu wolnym od pracy;
- praca w dniu wolnym z tytułu wcześniejszej pracy w niedzielę lub święto.
10. Czas pracy kadry zarządzającej.
11. Dyżur, podróż służbowa oraz szkolenia a czas pracy.
12. Ewidencja czasu pracy w praktyce – w tym wyjścia prywatne, zwolnienia od pracy i inne nieobecności:
- godziny wejścia i wyjścia,
- symbole dni wolnych od pracy,
- usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

URLOPY I UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE w praktyce

I. Urlopy pracownicze i uprawnienia związane z rodzicielstwem w praktyce
1. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy - przypomnienie:
- wymiar urlopu, prawo do urlopu i plan urlopowy;
- urlop na żądanie a urlop zaległy;
- inne urlopy: „okolicznościowe”, bezpłatne, szkoleniowe;
- uprawnienie związane z rodzicielstwem – art. 188 k.p.;
- inne zwolnienia od pracy, m.in. zwolnienie do sądu, honorowy dawca krwi, wolontariusz itp.;
- nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione w ewidencji osobowej pracownika.
2. Uprawnienie pracownicze – urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop ojcowski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania. Zmiany obowiązujące od 2016 roku w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osób niebędących pracownikami:
- kogo obejmują przepisy dotyczące rodzicielstwa?
- w jaki sposób skorzystać z uprawnień?
- prawo do urlopu macierzyńskiego także dla ojca dziecka – zasady, wnioskowanie, wypłata zasiłku;
- prawo do urlopu rodzicielskiego – wnioskowanie, udzielanie, wypłata zasiłku;
- dokumentacja pracownicza dotycząca uprawnień rodzicielskich.
3. Urlop macierzyński w praktyce:
- kto jest uprawniony do urlopu macierzyńskiego?
- kiedy urlop macierzyński może być przyznany ojcu dziecka?
- kiedy matka dziecka może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?
- jak hospitalizacja matki lub dziecka wpływa na prawo do urlopu macierzyńskiego?
- kiedy udzielić urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego po wejściu w życie nowych przepisów?
4. Urlop ojcowski w praktyce:
- prawo do urlopu ojcowskiego;
- wymiar urlopu ojcowskiego;
- zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego;
- więcej niż jeden stosunek pracy a prawo do urlopu ojcowskiego;
- termin wnioskowania i niezbędne dokumenty.
5. Urlop wychowawczy po nowelizacji Kodeksu pracy w praktyce:
- kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?
- wymiar urlopu wychowawczego i jego udzielanie po 2 stycznia 2016 r. w połączeniu z wnioskowaniem o urlop rodzicielski „z przerwą”;
- jak obecnie dokumentować udzielanie urlopu wychowawczego?
- w jakim terminie pracownik może złożyć/wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?
- na jakich warunkach musi być zatrudniony pracownik powracający z urlopu wychowawczego?
- z jakiej ochrony i jak długo korzysta pracownik mający prawo do urlopu wychowawczego?
6. Dodatkowe przywileje rodziców:
- urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka;
- przerwy na karmienie dziecka piersią;
- dni/godziny opieki nad dzieckiem do 14-tego roku życia;
- inne zwolnienia dotyczące kobiet w ciąży;
- zakaz zatrudniania rodziców w godzinach nadliczbowych w praktyce;
- prawo do zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego – nowe zasady obowiązujące po nowelizacji ustawy zasiłkowej i Kodeksu pracy.
7. Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego a ochrona zatrudnienia.
8. Uprawnienia rodzicielskie dla ubezpieczonych nie będących pracownikami w praktyce.
9. Wzory wniosków o udzielanie uprawnień rodzicielskich – dokumentowanie prawa do świadczeń.

Metody pracy

Proces kształcenia oparty jest o prowadzone ONLINE zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, skoncentrowane na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz kodeksie pracy , skryptach opracowanych przez wykładowców i nauce własnej słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie ma być zaktualizowana wiedza i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu przepisów dotyczących prawa, a w szczególności słuchacz powinien:

Kompetencje merytoryczne (wiedza):

W1 - znać obowiązki stron stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności pracodawcy wobec pracowników i zewnętrznych organów kontrolnych,

W2 - znać różnice pomiędzy stosunkiem pracy, a umowami cywilno-prawnymi,

W3 - poznać zasady kontrolowania pracodawców przez organy zewnętrzne oraz procedury postępowania przed sądem pracy

Umiejętności zawodowe:

U1 - prawidłowo sporządzać dokumentację personalną,

U2 - zgodnie z prawem naliczać urlopy wypoczynkowe i udzielać zwolnień od pracy oraz prawidłowo rozliczać i prowadzić ewidencję absencji pracowniczych,

U3 - prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników.

Kompetencje personalne i społeczne:

K1 - być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych,

K2 - rozumie konieczność etycznego zachowania w wykonywanym zawodzie,

K3 - przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności sprawdzana przez organizatora na podstawie zapisów na wykorzystywanej platformie elektronicznej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami aktualnego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Warunki płatności i rezygnacji 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757