Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.06.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Problemy z zakresu prawa pracy i najnowsze zmiany przewidywane w 2022r.

 21 czerwca 2022 roku - godz. 9:00

( 7 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

 

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

WYKŁADOWCA

Specjalista z zakresu prawa pracy, inspektor PIP, wieloletni   wykładowca SKwP.

PROGRAM SZKOLENIA:

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę

 1. Dostosowanie prawa krajowego do przepisów dyrektyw UE w zakresie umów na okres próbny i na czas określony

- omówienie zmian na przykładach

 1. Rodzaje umów o pracę oraz zasady ich sporządzania:

- umowa o pracę na okres próbny, dozwolona liczba umów na okres  próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony.

- treść umowy o pracę , najczęściej popełniane błędy.

 1. Przyczyny i rodzaje rozwiązywania umów o pracę – tryby rozwiązań umów o pracę
 2. Ochrony przed wypowiedzeniem.
 3. Świadectwo pracy, nowe terminy doręczenia, zasady sporządzania.

Praca zdalna – projekt zmian w Kodeksie pracy – omówienie nowych zasad

 Wybrane prawa i obowiązki pracodawców, pracownika

 1. Katalog kar i nagród w stosunkach pracy

- nagród czy premie uznaniowe stosowane w stosunkach pracy: pochwały, nagrody, premie.

 1. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.
 2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – dyscyplinarne.
 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej z winy umyślnej i nieumyślnej pracownika.
 4. Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – problem dla przełożonych.

Zmiany w prawie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich.

 1. Urlop rodzicielski na nowych zasadach
 2. Elastyczne rozwiązania związane z czasem pracy
 3. Prawo do opieki na nowych zasadach

Zasady prawidłowego rozliczania  czasu pracy

 1. Zasady planowania czasu pracy – rozkłady czasu pracy, harmonogramy, zmiany w  harmonogramach,
 2. Polecania pracy w godzinach nadliczbowych , rejestrowanie w ewidencji czasu pracy, oraz kwalifikacja pracy w godzinach nadliczbowych (50%, 100%).
 3. Udzielanie czasu wolnego od pracy.
 4. Praca w niedziele i święta, w porze nocnej, w delegacji – zasady rekompensowania.

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy

 1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych – jakich może żądać informacji, dokumentów, wykazów.
 1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – powtarzające się.
 2. Realizacja środków prawnych inspektorów pracy.

Odpowiedzi na pytania i praktyczne porady

Odpłatność:

350 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
332 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 13 czerwca  2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757