search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.04.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie. 

17 kwietnia 2024r. godz. 9:00

szkolenie online – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży budowlanej i deweloperskiej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów branży budowlanej i deweloperskiej.

Rozliczenie w zakresie podatku VAT podatników działających w branży budowlanej czy deweloperskiej od wielu lat budzi istotne wątpliwości. Wątpliwości te powoduje nie tylko ilość i stopień skomplikowania przepisów, ale również pojawiające się formy prowadzonych inwestycji czy współpracy i ich modyfikacje. Dla prawidłowości rozliczeń w podatku VAT konieczna jest znajomość nie tylko regulacji prawnych, ale również (a może przede wszystkim) bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.

 • W jakich okolicznościach prace budowlane objęte są stawką preferencyjną 8%, a kiedy nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce?
 • Kiedy wykazać obowiązek podatkowy w przypadku prac budowlanych w zależności od formy współpracy?
 • W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby sprzedaż nieruchomości była zwolniona z VAT, a jak „uciec” od zwolnienia?
 • Jak rozliczać w świetle VAT członków konsorcjum?

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4). Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Odpłatność:

315 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
300 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 12 kwietnia  2024r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

1. Stawki podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej:

 • preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku,
 • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • wynajem lokali, a refaktura prac budowlanych i wyposażenia,
 • Wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT,
 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego), w tym budynki przeznaczone do rozbiórki oraz zabudowane nieruchomością nieujawnioną w KW,
 • dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania), w tym rodzaje nakładów (modernizacyjne czy remontowe), a ich wpływ za zwolenienie,
 • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT,
 • rozliczenie w zakresie VAT członków konsorcjum.

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej   

 • wyrok TSUE w sprawie C‑224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów),
 • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych – akt notarialny czy wydanie kluczy?
 • zaliczka, a wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy,
 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości oraz rozliczenie zwrotu nakładów.

3. Podstawa opodatkowania

 • kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT,
 • kaucja gwarancyjna w budownictwie,
 • rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • opodatkowanie „darmowych” napraw oraz prac wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich (np. JST).

4. Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych

 • Usługi świadczone na rzecz podatników VAT,
 • Usługi świadczone na rzecz konsumentów,
 • Usługi świadczone na rzecz podmiotów prawnych nie będących podatnikami.

5. Dokumentacja  

 • zasady fakturowania usług budowlanych,
 • faktura elektroniczna – podstawowe informacje,
 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane,
 • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych,
 • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej - nowe zasady zwolnień,
 • kasy fiskalne on-line w budownictwie od kiedy i dla kogo,
 • Nowe JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K:
  • dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur istotne dla branży,
  • faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w nowym JPK_VAT,
  • paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w nowym JPK_VAT.

6. Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie,
 • świadczenie robót budowanych za granicę, a odliczenie podatku naliczonego,
 • struktura sprzedaży - branżowe transakcje, które mogą spowodować konieczność stosowania struktury VAT,
 • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia – przypadki charakterystyczne dla branży,
 • odliczenie VAT od samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych oraz paliwa i wydatków z nimi związanych,
 • terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM.

7. Mechanizm Podzielonej Płatności oraz Biała Lista, - zagadnienia istotne dla branży.

8. WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczest

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close