search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20 i 21 maja 2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
880,- zł od osoby
840,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Podatek od towarów i usług dla początkujących- 16 godz. lek

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

        20 i 21 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 15.45
szkolenie dwudniowe

 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - ekspertka z zakresu podatków, w tym szczególnie podatku VAT, praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem w skarbowości; biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług

 

Odpłatność:

880 zł. - od osoby
840 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

Dzień pierwszy

 • Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
  • źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
  • zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
  • możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych w razie sprzeczności regulacji krajowych,
  • rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.
 • Podatek od towarów i usług w Polsce:
  • źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
  • indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
  • organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
  • rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.
 • Podatnik podatku VAT:
  • pojęcie działalności gospodarczej,
  • przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
  • samoobliczanie podatku a podatnik VAT,
  • zwolnienia podmiotowe
  • zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT).
 • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  • zasada powszechności podatku VAT,
  • czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
  • forma prawna czynności a jej opodatkowanie, autonomiczność prawa podatkowego.
 • Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:
  • obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
  • proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
  • przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
  • odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  • obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
  • nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
  • biała lista podatników czyli nowy wykaz podatników VAT obowiązujący od 1 września 2019 r. – do czego służy i jak go stosować
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w białej liście.
 • Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe:
  • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
  • data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
  • obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  • szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
 • Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
  • nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
  • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  • stawka 0% w przypadku transakcji krajowych i transgranicznych – warunki
 • Odliczenie podatku naliczonego:
  • warunki odliczenia podatku naliczonego,
  • źródła odliczenia, moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
  • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 •  Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  • kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
  • usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
  • faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
  • odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.
  • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (brak rejestracji).
 • Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
  • faktury wadliwe i nierzetelne,
  • sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.
 • Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
  • obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
  • ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
  • zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

Dzień drugi

 • Ulga na złe długi u sprzedawcy i nabywcy
  • pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
  • warunki skorzystania z ulgi,
  • modyfikacja zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT i wyroku TSUE
  • ujęcie ulgi w JPK_V7
  • zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.
 • Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur:
  • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
  • przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
  • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  • przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  • elementy obowiązkowe faktury
  • elementy obowiązkowe faktury dla niektórych rodzajów transakcji
  • poprawna treść faktury – związek z dowodami materialnym,
  • terminy wystawienia faktury VAT,
  • obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  • wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
  • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
  • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
  • pojęcie pustej faktury,
  • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  • faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  • faktura wystawiana do paragonu z kasy rejestrującej
  • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
  • anulowanie faktury,
  • kontrole biznesowe przy fakturach – co to jest?
 • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej – co to jest Krajowy System eFaktur :
  • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
  • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
  • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
  • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
  • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
  • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
  • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.
 • Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
  • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
  • termin wystawienia faktur korygujących,
  • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
  • korekty in plus i in minus,
  • korekty bieżące i wsteczne,
  • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
  • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
  • sposób wystawienia noty korygującej,
  • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.
 • Zasady przechowywania faktur:
  • okres, w którym należy przechowywać faktury,
  • sposób przechowywania faktur,
  • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
 • Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT:
  • na czym polega split payment?
  • kto musi mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
  • w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (nowe możliwości od 1 listopada 2019 roku)?
  • korzyści dla nabywców stosujących split payment,
  • korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
  • fzasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
  • system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji
  • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
  • jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
  • likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
  • split payment a odpowiedzialność solidarna,
  • nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
  • wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
  • split payment a transakcje w walucie obcej,
  • split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami
  • split payment a płynność finansowa.
 • Ewidencja VAT:
  • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
  • jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
  • forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
  • ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  • ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
  • nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT)
  • wprowadzenie kary pieniężnej za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 • Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT:
  • okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
  • rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
  • metoda kasowa w rozliczeniu VAT.
  • płatność podatku
  • jak skorygować deklarację VAT.
 • Likwidacja firmy. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757