search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.04.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

PIT w 2024 dla płatników i podatników (w tym przedsiębiorców)

oraz inne wybrane zagadnienia

23 kwietnia 2024r. od godziny 9:30

Szkolenie online 8 godzin lekcyjnych 

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Odpłatność:

440 zł. - od osoby
400 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Wykładowca: Aleksander Gniłka- Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace”. Prowadzi szkolenia dla Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. PIT w 2024:
 • nowy wzór informacji PIT-2 (do kilku płatników, dotyczy nie tylko pracowników),
 • wykorzystywanie kwoty wolnej od podatku w zależności od źródła przychodów,
 • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
 • formy opodatkowania przedsiębiorców,
 • składki zdrowotne przedsiębiorców a podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • zwolnienie z opodatkowania przychodów przedsiębiorców a koszty uzyskania przychodów,
 • rzeczy wykupione z leasingu a przychód z działalności gospodarczej,
 • ustalenie wartości początkowej środków trwałych nabytych pierwotnie do majątku prywatnego,
 • nowa definicja używanych środków trwałych,
 • członkowie zarządu (prokurenci?) a składka zdrowotna,
 • zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tyś zł),
 • zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników,
 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,
 • zmiany w uldze na dzieci,
 • limity przychodów przy najmie prywatnym opodatkowanym ryczałtem
 • ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.
 • wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt i zmiany wprowadzone w trakcie 2023r.
 • ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
 • praca na czarno- nowe sankcje podatkowe i ZUS dla podatnika i pracodawcy,
 • zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,
 • zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga mieszkaniowa – nowości,
 • ulga rehabilitacyjna – zmiany,
 • danina solidarnościowa,
 • ulga na zabytki,
 • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy  od osób fizycznych,
 • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
 • ostatnie zmiany w przepisach bhp a podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów w tym:
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
 • świadczenia „żywieniowe”,
 • wyjazdy i imprezy integracyjne,
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą,
 • umowy zlecenia z cudzoziemcami.
 1. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
 • darowizny od pracodawcy,
 • casusy z praktyki skarbowej.
 1. Wybrane zwolnienia przedmiotowe:
 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • podróże służbowe,
 • zakwaterowanie pracowników,
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT w związku z COVID-19,
 1. Pytania uczestników.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757