Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.11.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie online

PIT, CIT, VAT

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH oraz PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r. oraz bieżące problemy.

 

30 listopada 2022r.  godz. 1000

szkolenie online (8 godz. lekcyjnych)

 

Prowadzący – Pan Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, wysokiej klasy ekspert z  zakresu prawa podatkowego,  wykładowca oraz autor publikacji.

Odpłatność:
· 400 zł.  - pozostałe podmioty za szkolenie online
· 380 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 29  listopada 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH oraz PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r. oraz bieżące problemy.

I. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.
1. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
2. Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali z 17% do 12%. Przepisy przejściowe dotyczące obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej itp. za okresy od czerwca 2022 r. i poboru zaliczek przez płatników.
3. Wprowadzenie możliwości opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. według skali podatkowej w przypadku podatników, którzy przed 1 lipca 2022 r. stosowali stawkę liniową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem zawiadomienia o tym wyborze naczelnika US w ustawowym terminie.
4. Skreślenie art.53a updof tzn. zniesienie odroczenia poboru zaliczki i obowiązku podwójnego obliczania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według starych i nowych przepisów.
5. Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zakresie objęcia składką zdrowotną osób otrzymujących wynagrodzenia na podstawie aktu powołania i prokurentów.
6. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup lub odliczania od dochodu (przychodu) bądź zaliczki uproszczonej składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez podatników stosujących stawkę liniową lub opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w ramach ustawowych limitów.
7. Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.
8. Pozostałe zmiany.

II. Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych od 1 stycznia 2023 r.
1. Nowe zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Zniesienie regulacji, w podatku dochodowy od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z kup kosztów stanowiących ukrytą dywidendę.
3. Odroczenie obowiązku przesyłania, w formie elektronicznej, ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego.
4. Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
5. Rozszerzenie uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, w przypadku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
6. Wydłużenie terminów do składania oświadczeń przez płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym.
7. Wprowadzenie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%.
8. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
9. Zmiany w zakresie rozliczania podatku od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi.
10. Zmiany w zakresie cen transferowych w przypadku transakcji z rajami podatkowymi (podwyższenie progów dokumentacyjnych, zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku tzw. pośrednich transakcji rajowych itp.).
11. Podwyższenie do 1,5% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego.
12. Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych.
13. Wprowadzenie obowiązku zwrotu przez naczelnika US różnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.
14. Wydłużenie terminu do złożenia zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego.
15. Opodatkowanie tzw. „najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
16. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
17. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, wprowadzenie możliwości pomniejszania zaliczek pobranych przez płatnika o kwotę nieodliczonej od dochodu ulgi na prace badawczo rozwojowe.
18. Pozostałe zmiany.

III. Bieżące problemy i zagadnienia.
1. Zasady zaliczania do kup strat z tytułu sprzedaży wierzytelności.
2. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
3. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
4. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

IV. Podatek od towarów i usług.

1. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2023 r., nowych regulacji w zakresie opodatkowania grup VAT.
2. Zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących zmniejszających i zwiększających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, zasady dokumentowania, terminy i warunki dokonania korekty, skonta itp.
3. Rozliczanie korekt zmniejszających (in minus) z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
4. Warunki potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757