search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.04.2024r. 14.05.2024r. 29.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
1200,- zł od osoby

Pakiet Podatkowy dla Jednoosobowej Działalności Gospodarczej

 

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:

 • materiały autorskie wykładowcy (przesłane mailem)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie online 3 dniowe, 24 godziny dydaktyczne, rozpoczęcie godz. 9:30.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

 

Treści kształcenia: 

 • Podatek dochodowy od os. fizycznych  - 23.04.2024 r.
 • Podatek od towarów i usług  - 14.05.2024 r.
 • Podatek dochodowy od os. prowadzących działalność gospodarczą  - 29.05.2024 r.

Można także wziąć udział w pojedynczych szkoleniach dostępnych w ramach pakietu. Jeden dzień szkoleniowy w cenie 440 zł.

 

Szczegółowy plan szkoleń:

Dzień I  Podatek dochodowy od os. fizycznych  23.04.2024 r.

PIT w 2024 dla płatników i podatników (w tym przedsiębiorców) oraz inne wybrane zagadnienia

1. PIT w 2024.
2. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów.
3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
4. Wybrane zwolnienia przedmiotowe.
5. Pytania uczestników.

 

Dzień II  Podatek od towarów i usług  14.05.2024 r.

Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

1. Moment powstania obowiązku podatkowego.
2. Podstawa opodatkowania.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy.
4. Podatek naliczony.
5. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

 

Dzień III  Podatek dochodowy od os. prowadzących działalność gospodarczą 29.05.2024 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1. Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych- skala podatkowa i podatek liniowy
2. Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów
3. Stosowanie zwolnień podatkowych– ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt
5. Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej
6. Rozliczenie ulgi na złe długi w zeznaniu rocznym od strony wierzyciela i dłużnika
7. Zasady stosowania ulg zmniejszających podstawę opodatkowania-ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ekspansję, IP box i inne na przykładach.
8. Alternatywy dla przedsiębiorcy- jak nie działalność to co?
9. Zmiany istotne dla przedsiębiorców od 2024 roku.

 

Metody kształcenia

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

 

Informacja o wykładowcach:

Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy, wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 12-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów  medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

 

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757