Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online
Zapisz się

„Lider zespołu księgowego czyli zarządzanie finansami podmiotu leczniczego a czynnik ludzki”

Trwa nabór

  szkolenie online 8 godz. lekcyjnych

 Warsztaty zarządcze dla Dyrektorów Finansowych i Głównych Księgowych

Prowadząca – Pani Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
380 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia

 1. Formalne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Dyrektor Finansowy/Główny księgowy jako bezpośredni przełożony – zadania i uprawnienia wynikające z przepisów prawa
 • wewnątrzorganizacyjne narzędzia kształtowania struktury i zadań działu/działów
 1. Organizacja zespołu finansowo-księgowego w podmiocie leczniczym
 • optymalna struktura pionu
 • powiązania poziome i pionowe
 • struktura a zespoły robocze
 • podział zadań
 • delegowanie uprawnień
 1. Zarządzanie pracownikami czyli ludzka twarz Szefa
 • indywidualne umiejętności i cechy osobowościowe pracownika a zakres obowiązków
 • budowanie sprawnego zespołu
 • narzędzia finansowej i pozapłacowej motywacji pracowników: typ pracownika a sposób motywacji
 • pochwała i nagana jako nieuniknione elementy zarządzania ludźmi,
 • rola lidera w kontaktach na zewnątrz zespołu
 1. Specyfika pracy w komórkach finansowo-księgowych
 • szczególna rola pionu finansowo-księgowego w organizacji
 • priorytety w pracy księgowego
 • komunikacja międzywydziałowa
 • księgowy w szpitalu – wyższe cele a rzeczywistość
 1. CASE STUDY: rekrutacja pracownika do działu finansowo-ksiegowego
 2. Identyfikacja obszarów zmian w pionie finansowo-księgowym i ścieżka postępowania
 • nowe przepisy prawa,
 • nowe zadanie wewnątrz jednostki
 • zmiany personalne
 • zmiany strukturalne
 • lider w nowym miejscu
 1. Sprawna komunikacja i współpraca a sukces wdrożenia zmiany
 • regulaminy, instrukcje, zarządzenia – jak przygotować się formalnie na zmiany
 • wdrażanie zmian a bieżące zadania
 • zmiany wykraczające poza obszar księgowo-finansowy
 • jak „świętować” sukces
 1. CASE STUDY: wdrożenie nowego systemu księgowego w jednostce
 2. Zarządzanie emocjami, stresem i konflikty w pracy Dyrektora Finansowego/Głównego księgowego
 3. Zarządzanie zespołem a przywództwo – jak być nie tylko przełożonym lecz również prawdziwym liderem/przywódcą

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757