search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
10, 17, 24.09.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
990,- zł od osoby
900,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Kurs - Specjalista ds. zasiłków

10, 17, 24 września 2024 roku  (wtorki) po 6 godz. lek. 9:00-14:00

szkolenie stacjonarne łącznie 18 godzin lekcyjnych

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

 • zdobycie wiedzy na temat warunków koniecznych do uzyskania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego;
 • nabycie umiejętności w ustalaniu okresu przysługującego zasiłku;
 • nabycie umiejętności ustalania i wyliczania podstaw wymiaru zasiłków i samego zasiłku, w zależności od: okres ubezpieczenia, zmiana wynagrodzenia, zmiana etatu oraz wielu innych czynników.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek płacowych i kadrowo-płacowych.

WYKŁADOWCA

Dariusz Suchorowski – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:

990 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
950 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 2 września 2024r. 

Program:

I Prawo i okres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

 1. Zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe
 • obowiązkowy okres wyczekiwania z możliwością uwzględnienia poprzedniego okresu ubezpieczenia oraz sytuacje zwalniające z tego obowiązku;
 • zasady liczenia 33/14 dni w przypadku pracy w jednej lub kilku szkołach naprzemiennie lub równolegle;
 • rygorystyczne zasady otwierania nowego okresu zasiłkowego – jak traktować okresy nieobecności będące przerwą w okresie zasiłkowym np. zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne;urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia.
 1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
 • różnice w stosunku do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.
 1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
 • Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:

- pobyt matki w szpitalu;
- pobyt dziecka w szpitalu;
- porzucenie dziecka;
- śmierć dziecka;
- śmierć matki;
- zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji.

 • Urlop rodzicielski:

- wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka;
- długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka;
- sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.

 • Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 • Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 • Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania praca.
 • oraz zasady jego dzielenia przez obydwoje rodziców,
 1. Zasiłek opiekuńczy
 • długość zasiłku opiekuńczego nad zdrowym i chorym dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny;
 • zasady liczenia dni zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem tzw. grona rodziny;
 • dni wolne od pracy - prawo do wynagrodzenia czy do zasiłku opiekuńczego;
 • sytuacje gdy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad dzieckiem.
 1. Świadczenie rehabilitacyjne
 • prawo, wysokość i okres świadczenia rehabilitacyjnego;
 • następstwa przerwania świadczenia rehabilitacyjnego.

 

II Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe – ustalanie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania,
 • brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy przerwie krótszej niż miesiąc kalendarzowy;
 • ustalanie podstawy w przypadku braku 12 miesięcy ubezpieczenia - właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”;
 • ustalanie podstawy w przypadku pracy równoległej u dwóch pracodawców;
 • ustalanie podstawy w przypadku zawarcie kolejnej umowy o pracę u tego samego pracodawcy.
 1. Inne miesięczne składniki wynagrodzenia np. premia, nagroda, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny – wpływ tych składników na podstawę wymiaru zasiłku i zasada ewentualnego uzupełnienia.
 2. Sytuacje szczególne mające i nie mające wpływu na podstawę wymiaru zasiłków:
 • podwyższenie wynagrodzenia;
 • składnik wynagrodzenia przyznany na czas określony;
 • zmiana etatu;
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę wraz z podwyższeniem wynagrodzenia;
 • zawarcie kolejnej umowy z przerwą przypadającą na dzień świąteczny lub roboczy;
 • jednorazowe wypłaty określonego wynagrodzenia.
 1. Zasady postępowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
  5. Zasady uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego w zależności od jego rodzaju – stałe czy zmienne.
  6. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:
 • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają;
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.
 1. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia miesięcznych:
 • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia;
 • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:
 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków;
 • zasady uzupełniania tych składników;
 • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok;
 • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok.
 1. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas.
  10. Sposób postępowania w przypadku zmiany wynagrodzenia w okresie służącym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku oraz w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecności na 100 % godzin lekcyjnych . Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z aktualnym wzorem wynikającym z rozporządzenia MEN. Zaświadczenie wydawane jest przez Oddział Okręgowy SKwP w Kielcach, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757