search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
950,- zł od osoby
850,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

KURS PRAWO PRACY (35 godz. lek.) - online

terminy realizacji kursu:

 • 16 września 2024 r. w godz. 16.00 - 20.10

 KURS ON_LINE

 

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbach HR oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do pracy oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów.

 

TERMINY SPOTKAŃ:

 •                   16 września 2024 r. w godz. 16.00 - 20.10
 •                  17 września 2024 r. w godz. 16.00 - 20.10
 •                  19 września 2024 r. w godz. 16.00 - 20.10
 •                  20 września 2024 r. w godz. 16.00- 20.10
 •                  23 września 2024 r. w godz. 16.00- 20.10
 •                  25 września 2024 r. w godz. 16.00- 20.10
 •                  27 września 2024 r. w godz. 16.00- 20.10

WYKŁADOWCA:

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

Odpłatność:

950 zł. - od osoby
850 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia .

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM:

STOSUNEK PRACY
1. Wprowadzenie do prawa pracy

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 3. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy .
  5. Definicja pracodawcy i pracownika
 4. Stosunku pracy:
  - rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka

- informacja o warunkach zatrudnienia .
7. Modyfikacja stosunku pracy w trakcie jego trwania
- porozumienie zmieniające
- wypowiedzenie zmieniające
- czasowe powierzenie innej pracy
8. Rozwiązanie stosunku pracy
- tryby rozwiązania stosunku pracy i ich omówienie (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)
- uprawnienia pracownika związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę
- uprawnienia pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika
- wydanie świadectwa pracy (tryb i treść świadectwa pracy).
9. Uprawnienia pracownika  w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę  stosunku pracy  10. Uprawnienia pracodawcy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy przy rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.
6. Obowiązek pracodawcy dotyczący  prowadzenia dokumentacji pracowniczej

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 1. Obowiązki pracodawcy
 2. Obowiązki pracownika.
 3. Zakaz konkurencji
 4. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych- szkolenia
 5. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
 6. Przeciwdziałanie mobbingowi.
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe.
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 9. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 10. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘZNE
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
2. Ochrona wynagrodzenia za pracę (termin wypłaty, dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia)
3. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji sądowej
4. Wynagrodzenie za czas urlopu - zasady ustalania
5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady ustalania
6. Wynagrodzenie za czas choroby - zasady ustalania i dokonywania potrąceń
7. Wynagrodzenie za czas przestoju - zasady ustalania
8. Odprawy, odszkodowania - zasady ustalania

CZAS PRACY
1. Definicje związane z czasem pracy:

Norma czasu pracy i okres rozliczeniowy.

Wymiar czasu pracy , Rozkład czasu pracy.

 1. Systemy czasu pracy - omówienie i charakterystyka
  3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – harmonogramy czasu pracy.
 2. Przerwy w pracy.
 3. Prawo pracownika do odpoczynku.
  6. Godziny nadliczbowe (definicja, dopuszczalność, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
 4. Praca w niedziel i święta.
 5. Praca w placówkach handlowych
 6. Rekompensata za pracę w niedzielę i święto.
  10. Wyjścia prywatne i spóźnień w pracy
  11. Czas pracy w podróży służbowej
  12. Ewidencja czasu pracy.

URLOPY PRACOWNICZE

 1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 4. Przerwanie urlopu wypoczynkowego .
 5. Przesunięcie terminu urlopu
 6. Odwołanie z urlopu.
 7. Urlop bezpłatny.

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓ8. ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 1. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych
 2. Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży.
 3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 4. Urlop macierzyński.
 5. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 6. Urlop rodzicielski Urlop ojcowski.
 7. Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny.
 8. Urlop wychowawczy.

ZATRUDNAIANIE MŁODOCIANYCH

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Szczególna ochrona zdrowia.
 3. Urlopy wypoczynkowe.

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRWAOM PRACOWIKA

 

Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu są obecności  na 70% godzin lekcyjnych. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie  § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), wydawane przez Oddział Okręgowy SKwP w Kielcach, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest  lista obecności.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757