search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.07.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Korekta zdarzeń gospodarczych w podatku VAT, CIT i PIT o czym należy pamiętać w 2024 roku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 2 lipca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

Odpłatność:
· 330 zł.  - od osoby
· 300 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia .

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM:

 1. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
 • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
 • poprawna treść faktury VAT,
 • terminy wystawienia faktury VAT,
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem,
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę- – zmiany od września 2023
 • pojęcie pustej faktury,
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
 • faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania,
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM 3 VAT)
 • duplikaty i zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022
 1. Faktury korygujące (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących):
 • anulowanie faktury,
 • korekta do zera,
 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
 • zbiorcza faktura korygująca,
 • termin wystawienia faktur korygujących,
 • korekty in plus oraz in minus,
 • Konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
 • ujęcie korekty w JPK
 • korekty bieżące i wsteczne,
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
 • usuniecie nazwy „faktura korygująca”, oraz przyczyny korekty jako elementów obowiązkowych,
 • zasady rozliczania krajowych faktur korygujących u wystawcy i nabywcy w podatku VAT,
 • zasady rozliczania faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych w podatku VAT.
 • Kurs walut a faktura korygująca.
 1. Prawidłowe rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT
 • Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców w PIT i CIT,
 • Rozliczanie faktur korygujących przez nabywców w PIT i CIT,
 • Korekty kosztów uzyskania przychodów spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką,
 • Kurs waluty przy korygowaniu podatku dochodowego.
 1. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
 • dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
 • dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) –narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
 • faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
 • zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
 • faktury zaliczkowe a Split Payment,
 • Split payment a transakcje w walucie obcej,
 • sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment.
 • SLIM VAT 3 – możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT
 1. „KSeF” od 1 stycznia 2022 – rewolucja w fakturowaniu:
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?,
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.,
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
 • możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
 • przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
 • ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
 • ułatwienia w zakresie JPK_FA.
 • zmiany w fakturowaniu (zaliczki, korekty, duplikaty, terminy).
 • dostęp do faktur w KSeF.
 1. Refakturowanie:
 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS),
 • refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.
 1. Faktura VAT a prawo do odliczenia:
 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
 • SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy,
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (PUSTE FAKTURY),
 • Nowe zasady odliczani podatku naliczonego przy WNT.
 1. Faktura w JPK:
 • dane z faktury w JPK_VAT,
 • faktura w JPK_FA,
 • KSeF a JPK.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757