search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Planowane rozpoczecie 5.10.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
dzienny
Opłata:
1250,- zł od osoby
1150,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Kompleksowy kurs podatku CIT i PIT

Planowany termin rozpoczęcia kursu 5 października 2024r.

ILOŚĆ GODZIN

 • 32 godziny lekcyjnych

TERMINY ZAJĘĆ

 • 05 - 06.10.2024 r.
 • 12 - 13.10.2024 r.
 • w godz 9.00-15.30

Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym czterodniowym kursie podatków dochodowych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą czterodniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

 

WYKŁADOWCA

Bartłomiej Chałupiński - Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych oraz prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Pomoc prawną świadczy w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej, organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami.

Odpłatność:

1250 zł. - od osoby za szkolenie online
1150 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM SZKOLENIA:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

1.Podmiot i przedmiot opodatkowania – zagadnienia ogólne

 • podatnicy podatku,
 • zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia,
 • obowiązek podatkowy,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • dochody ze współwłasności, opodatkowanie dochodów ze spółki osobowej,
 • przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania – dochód i przychód,
 • strata podatkowa i zasady ich rozliczania,
 • rok podatkowy,

2. Źródła przychodów w podatku CIT

 • przychody z zysków kapitałowych jako odrębne źródło przychodów,
 • pozostałe przychody.

3. Przychody dla celów podatkowych

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • praca na czarno oraz zapłata w gotówce jako nowy rodzaj przychodów,
 • przychody w naturze, wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,

4. Koszty uzyskania przychodów

 • ogólne zasady rozliczania kosztów - związek pomiędzy przychodem a wydatkiem dla celów podatkowych,
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady podziału i przykłady,
 • rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny,
 • zasady rozliczania wydatków opłaconych gotówką w kwotach powyżej 15 000 zł,
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • usługi niematerialne jako koszt podatkowy a obowiązek właściwego udokumentowania nabycia tego rodzaju świadczeń,
 • wierzytelności nieściągalne,
 • koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych,

5. Wydatki na reprezentację i reklamę

 • pojęcie reprezentacji i reklamy – różnice i podobieństwa,
 • stanowisko Ministra Finansów w sprawie wydatków na poczęstunek dla kontrahentów,
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych, upominki dla kontrahentów w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe i w wyrokach sądów administracyjnych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych dla kontrahentów oraz organizacja konferencji i szkoleń o charakterze rekreacyjnym i instruktażowym,
 • sponsoring w działalności gospodarczej,
 • wydatki na rzecz członków organów i rad nadzorczych.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja i rodzaje środków trwałych,
 • definicja i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,
 • inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,
 • metody amortyzacji (liniowa i degresywna) oraz stawki amortyzacyjne, w tym indywidualne – przykłady,
 • środki trwałe używane i ulepszone,
 • ulepszenie (pojęcie ulepszenia) a remont środka trwałego.

7. Odliczenia od dochodu

 • Odliczenie darowizn – zasady i limity odliczenia,
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • Pozostałe wybrane ulgi wprowadzone „Nowym Ładem”.

8. Stawki podatku

 • podstawowa stawka podatku – 19%;
 • preferencyjna stawka podatku dla małych i rozpoczynających działalność podatników – 9%,

9. Podatek od przychodów z budynków

10. Podatek u źródła

 • istota podatku u źródła,
 • stosowanie umów w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania,
 • zastosowanie certyfikatu rezydencji (forma, termin ważności, oryginał i kopia certyfikatu rezydencji),
 • katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła,
 • rola płatnik podatku u źródła (obowiązki i odpowiedzialność),
 • zasady poboru podatku u źródła (kurs waluty, moment poboru podatku, właściwość urzędu skarbowego);
 • obowiązki dokumentacyjne (IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, PIT-8AR, CIT-10Z i inne),
 • zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wypłaty świadczeń powyżej 2 mln zł,
 • zwrot podatku u źródła.

11. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

 • miesięczna – zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • kwartalna – uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • uproszczona - uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty.

12. Zeznanie podatkowe CIT a sprawozdanie finansowe

 • terminy sporządzania,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • formularze podatkowe.

13. Ceny transferowe

 • podmioty zobowiązane do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej,
 • pojęcie i rodzaje powiązań,
 • rodzaje i elementy dokumentacji podatkowej,
 • obowiązki i terminy sprawozdawcze.

14. Estoński CIT

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

2. Wyłączenia przedmiotowe czyli przychody niepodlegające opodatkowaniu

Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:

 • umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • rezydencja podatkowa,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania,
 • przykład zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania.

4. Przychody ze stosunku pracy

 • rodzaje i moment otrzymania przychodu,
 • świadczenia dodatkowe, w tym abonamenty medyczne, pakiety ubezpieczeniowe i inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek,
 • zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczenie roczne podatku (PIT-37),
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – obowiązki podatkowe.

5. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 21 – omówienie wybranych.

6. Działalność wykonywana osobiście

 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany,
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,

7. Prawa majątkowe jako odrębne źródło przychodów

8. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów

 • kontrowersje wokół najmu prywatnego wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz stanowisko sądów administracyjnych,
 • sposoby opodatkowania i stawki podatku,
 • moment uzyskania przychodu z najmu prywatnego,

9. Kapitały pieniężne

 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • moment powstania przychodu,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • sposoby opodatkowania,

10. Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów

 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • ustalenie wysokości dochodu,
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
 • zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,

11. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

 • przykłady przychodów z innych źródeł,
 • sposoby opodatkowania przychodów z innych źródeł.

12. Ulg (ulga 4+, dla pracujących emerytów, ulga na powrót, ulga dla młodych) i i odliczenia od podstawy opodatkowania i dochodu PIT

13.Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

 • formy opodatkowania w działalności gospodarczej (zasady ogólne, metoda liniowa, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia,

14. Danina solidarnościowa

Zaliczki na podatek oraz zeznanie podatkowe PIT

ORGANIZACJA:

Szkolenie odbędzie się w  17.10.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 14:45.

Szkolenie jest organizowane poprzez platformę ClickMeeting, do której link zostanie Państwu przesłany na podany przy zgłoszeniu adres mailowy w dniu szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757