Miasto:
Kielce
Miejsce:
Hotel Klimek Złockie 107 Muszyna
Termin rozpoczęcia:
05.06.2022-07.06.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
14:00
Typ:
SZKOLENIE WYJAZDOWE
Tryb:
dzienny
Opłata:
2000,- zł od osoby

Kompleksowo o podatkach w 2022 roku. CIT, PIT, VAT- aktualności, bieżące zmiany w przepisach -MUSZYNA
(Szkolenie wyjazdowe)

 

Termin: 05.06.2022-07.06.2022 (niedziela-wtorek) 

 

Miejsce realizacji: Muszyna  Hotel Klimek****

 Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Podatek VAT w 2021r - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wykładowca: Anna Kędzierska - Adamczyk absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników

Informacje dodatkowe :

  1. Szczegółowy harmonogram szkolenia i pobytu w Hotelu Klimek**** będzie przesłany osobom zainteresowanym
  2. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych lub po dopłacie 200zł. w pokoju 1-osobowym.
Odpłatność ∙ 2000 zł. - od 1 osoby,  zakwaterowanie w pokoju  2-osobowym
∙ 2200 zł. - od 1 osoby, zakwaterowanie w pokoju  1-osobowym

Cena zawiera:
-  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie;
- 2 noclegi + śniadania w hotelu****,

- wyżywienie (obiady, kolacje),

- transport: Kielce-Muszyna-Kielce;

- imprezy towarzyszące,

- ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, online do dnia 30 maja 2022r..  

 

Treści kształcenia:
(Program szkolenia będzie zaktualizowany w oparciu o bieżące zmiany przepisów!)

Dzień 1

1.Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie – KRÓTKIE podsumowanie zmian.

2.Członkowie zarządu z powołania, prokurenci – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek, konsekwencje, najnowsze wyjaśnienia.

3.Nowa skala podatkowa i jej konsekwencje. PIT 2 a ulga dla klasy średniej. Zmiany z rozporządzenia i ustawy o PIT – dziennik ustaw 558/2022.

4.Nowe ulgi dla podatników i firm w praktyce.

5.Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

6.Zmiany w zasadach dokonywania odpisów amortyzacyjnych – nieruchomości mieszkalne, środki trwałe wprowadzone do ewidencji.

7.Zmiany w zasadach rozliczania samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych.

8.Terminal w firmie – obowiązki, sankcje, konsekwencje, planowane zmiany.

9.Polska bezgotówkowa pakiet ulg, zwolnień i … sankcji.

10.Zmiany w zasadach opodatkowania najmu prywatnego.

11.Zmiany w opodatkowaniu i podleganiu składkom ZUS kierowców.

12.Zmiany w ryczałcie, nowe i zmienione stawki podatku zryczałtowanego.

13.Zmiana definicji wolnego zawodu dla potrzeb stosowania podatków zryczałtowanych.

14.Wyłączenia możliwości stosowania ryczałtu.

Dzień 2

1.Darowizny dla Ukrainy i stawka 0% w VAT w związku z pomocą Ukrainie.

2.Zmiany w CIT estońskim.

-Co to jest CIT estoński, wady, zalety, zagrożenia.

-Dla kogo przewidziano rozwiązania CIT estońskiego.

-Warunki przystąpienia do CIT estońskiego.

-Wyłączenia – czyli kto nie może być estońskim podatnikiem.

-Warunki stosowania rozwiązań podatku ryczałtowego od spółek.

-Podstawa opodatkowania.

-Stawki podatku.

-Odliczenia zapłaconego podatku.

-Podatek na wyjście, podatek z przekształcenia.

-Dokumentacja, zeznania, obowiązki spółki.

-Panel dyskusyjny.

3.Zmiany w VAT w 2022

-Faktury ustrukturyzowane – od 01.01.2022 roku, faktury w 2022 roku w praktyce.

-Kasy fiskalne w 2022 roku. Komu przysługują ulgi, kto nie może skorzystać ze zwolnienia, kasy w formie oprogramowania, zmiany od 01.01.2022 i od 01.07.2022.

-Zmiany w pakiecie VDEK – od 01.07.2021 – na podstawie uchwalonej zmiany rozporządzenia – wejście w życie od 01.01.2022

-Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT.

-Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie pracowników „na czarno”.

-Inne uchwalone zmiany, zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne  z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zgłoszonych.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757