Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
3450,- zł od osoby
3350,- zł dla absolwentów kursów długich
Zapisz się

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie , uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów uzyskał akredytację Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu zagadnień obowiązujących samodzielnego księgowego. 

Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych  200 godzin wykładowo-seminaryjnych( w tym 4 godziny egzamin końcowy), podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. MODUŁ VI ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT
   • krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR
• Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości
• Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
• Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
• Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
• Księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów
• Ustalanie wyniku finansowego
• Leasing
• Umowy długoterminowe
• Obrót wierzytelnościami
• Rachunkowość jednostek non profit
• Organizacja pracy w komórkach organizacyjnych pionu finansowo-księgowego
• Organizacja kontroli wewnętrznej
• Wartości zawodowe i etyka

2. MODUŁ VII  RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
3. MODUŁ VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA
4. MODUŁ IX  PRAWO PODATKOWE z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
5. MODUŁ X PRAWO GOSPODARCZE - wybrane zagadnienia.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia i certyfikatu potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy:
1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
2. Znajomość wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji z kontrahentami zagranicznymi
3. Znajomość zasad wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzanie i analiza rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
5. Stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz prawa celnego

Koszt uczestnictwa:
      3.350,- zł.
dla absolwentów II-go stopnia

      3.450,- zł.  dla pozostałych słuchaczy   
     (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń w systemie:

  • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 8:30 – 15:00)

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757