search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4200,- zł od osoby
4120,- zł cena dla absolwentów kursów długich O/O w Kielcach
4000,- zł cena dla członków SKwP O/O w Kielcach będących płatnikiem za kurs
Zapisz się

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

III stopień - Kurs DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - weekendowy  (hybrydowy*)

 rozpoczęcie  25 maja 2024r., godz. 8:30

 •  terminy:
  • Maj 2024r. – 25,
  • Czerwiec 2024r. – 08, 15, 16, 29, 30
  • Wrzesień 2024r.- 01, 07 , 08, 21 , 22
  • Październik 2024r. – 05, 06, 13, 19
  • Listopad 2024r. – 16, 17, 23, 24
  • Grudzień 2024r. -07 , 14, 15
  • Styczeń 2025r. – 11, 18, 19
  • Luty 2025r.- 01, 02, 15- egzamin

(Zastrzegamy sobie zmianę terminów realizacji kursu z przyczyn niezależnych od organizatora)

*) zajęcia stacjonarne: sala wykładowa Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach, ul. Zagnańska 84a – IIIp.

*) zajęcia ONLINE odbywać się będą poprzez platformę internetową ClickMeeting.

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

a. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności  specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II-go stopnia (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości  lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 •  zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II-go stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

b. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu zakłada  204 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

Moduł VI ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT 
Moduł VII RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, ZARZĄDZANIA FINANSAMI I ANALIZY FINANSOWEJ
Moduł VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
Moduł IX PRAWO PODATKOWE – Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA
I INTERPRETACJI
Moduł X PRAWO GOSPODARCZE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia i certyfikatu potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy, a mianowicie:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

 Koszt uczestnictwa: (cena kursu obejmuje również podręczniki)
   ♦  4.200 zł. - od osoby
   ♦  4.120 zł.  - absolwenci kursów długich O/O w Kielcach
   ♦  4.000 zł. -  członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie   
                                   

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek. Rabaty nie łącza się.

Więcej informacji nt. certyfikacji zawodu księgowego oraz szczegółowego  trybu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na III stopniu ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP  w odnośniku:

 TUTAJ  CERTYFIKACJA    

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań  wykładowcy na czacie lub przez mikrofon w czasie rzeczywistym;
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie-link do zalogowania się na zajęcia szkoleniowe za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting,

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem, tablet/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 zgodnie z warunkami określonymi w piśmie potwierdzającym realizację zajęć.

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (zakładka MAPA STRONY) . Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757