search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.10.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
4400,- zł od osoby
4120,- zł absolwenci kursów długich O/O w Kielcach
4000,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie   

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

III stopień - Kurs DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - popołudniowy online

Planowane rozpoczęcie 11 października 2023r.

 

Zajęcia ONLINE odbywać się będą poprzez platformę internetową 

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

a. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności  specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II-go stopnia (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości  lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 •  zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II-go stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

b. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu zakłada  204 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

Moduł VI ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT 
Moduł VII RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, ZARZĄDZANIA FINANSAMI I ANALIZY FINANSOWEJ
Moduł VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
Moduł IX PRAWO PODATKOWE – Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA
I INTERPRETACJI
Moduł X PRAWO GOSPODARCZE – WYBRANE ZAGADNIENIA
Moduł VI     Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
6.1   Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi
6.2   Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki
6.3   Odroczony podatek dochodowy
6.4   Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5   Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6   Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7   Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8   Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej
w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
7.4 Elementy analizy finansowej
Moduł VIII Sprawozdania finansowe
8.1 Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
8.3 Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
8.4 Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie
8.5 Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności
8.6 Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych
Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
9.2 Podatek od towarów i usług
9.3 Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych
9.4 Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe
Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie
prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania
10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego -
w zakresie obowiązków sprawozdawczych)|
 Egzamin  (4 godz. lekcyjne)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia i certyfikatu potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy, a mianowicie:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

Koszt uczestnictwa:

♦  4400 zł. - od osoby
♦  4120 zł.
 - absolwenci kursów długich O/O w Kielcach
♦  4000 zł. -  członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie   
  (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek. Rabaty nie łącza się.

Więcej informacji nt. certyfikacji zawodu księgowego oraz szczegółowego  trybu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na III stopniu ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP  w odnośniku:

 TUTAJ  CERTYFIKACJA    

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie lub przez mikrofon w czasie rzeczywistym;
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie-link do zalogowania się na zajęcia szkoleniowe za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting,

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem, tablet/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 zgodnie z warunkami określonymi w piśmie potwierdzającym realizację zajęć.

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (zakładka MAPA STRONY) . Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757