Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
1300,- zł od osoby

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

I stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego 

Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zamierzających zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego - (kod zawodu 331301)

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
• Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
• Pojęcia wstępne z rachunkowości
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Operacje gospodarcze
• Dowody księgowe
• Księgi rachunkowe
• Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
• Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
• Zasady ustalania wyniku finansowego
• Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
• Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
• Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych
• System podatkowy w Polsce
• VAT - ogólne zasady opodatkowania
• Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
• Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
• Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U z 2014r. poz 1145) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia oraz dodatkowo certyfikatu  potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego:

1) Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych

2) Sporządzanie prostego sprawozdania finansowego

3) Posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi  1.300,- zł.

Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:

  • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy - w godz. 8:30 – 15:00
  • popołudniowym - 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:00
  • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 8:30 – 15:00)

 

Zapisz się

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757