search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

14 czerwca 2024r. od godziny 9:00 - 15:00

Szkolenie online 7 godzin lekcyjnych 

 

 

Odpłatność:

400 zł. - od osoby
360 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Wykładowca:

dr Katarzyna Żuk - dr nauk ekonomicznych;  posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w KUL, WSPA, WSB, Akademia Zamojska, SKwP; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu dotacji UE; znajomość MSR/MSSF; główny księgowy w firmach produkcyjnych, w spółce giełdowej

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Regulacje - podstawy prawne oraz wymogi wynikające z umowy o dofinansowanie dot. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów współfinansowanych ze środków pomocowych (wyodrębniona ewidencja u przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość). Analiza uregulowań UE. Analiza uregulowań krajowych i wynikających z dokumentacji projektu dofinansowanego.
 2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty pomocowe: polityka rachunkowości, dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości, plan kont
 • Przygotowanie zarządzenia wprowadzającego oraz aneksu do polityki rachunkowości, planu kont przykładowego projektu dofinansowanego
 • Przygotowanie planu kont i zasad ewidencji różnych typów projektów: inwestycyjnego (zakupu rzeczowych i niefinansowych aktywów trwałych), projektu badawczo-rozwojowego, projektu kosztowego
 • Wprowadzenie do polityki rachunkowości ogólnych zasad ujmowania dotacji UE
 1. Omówienie metod ewidencji przychodów z dofinansowania. Analiza na gruncie UoR i MSR/MSSF
 2. Kwalifikowalność wydatków: (uznanie wydatków za poniesiony, dokumentowanie wydatków, opisy dokumentów księgowych, kary umowne).
 3. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji.
 4. Dokumentowanie wydatków projektowych
 • Przygotowanie planu kont dla wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu dofinansowanego
 • Analiza konieczności zakładania wyodrębnionego konta bankowego
 • Jak płacić wynagrodzenia, PIT 4 i składki ZUS w przypadku konieczności wyodrębnienia osobnego konta bankowego
 • Zasady przygotowania opisu dokumentów księgowych
 1. Archiwizacja dokumentów oraz zapisów księgowych.
 2. Kontrola wyodrębnionej ewidencji księgowej

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757