Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.04.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Estoński CIT 2022

12 kwietnia 2022r. godz. 9:00

szkolenie online 8 godzin lekcyjnych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zasad opodatkowania spółki tzw. estońskim CIT w 2022 r., jak również wsparcie uczestników w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy tej formie opodatkowania.  Ryczałt od dochodów spółek okazać się interesującą opcją dla wielu spółek i przedsiębiorców jednoosobowych, które poszukują optymalnej formy opodatkowania po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia kompleksowo (od strony podatkowej i bilansowej) przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych począwszy od fazy przygotowawczej przed wejściem w estoński CIT a skończywszy na prawach i obowiązkach po zakończeniu stosowania estońskiego CIT. Ze szczególnym uwzględnieniem omawiane będą zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Część podatkową szkolenia poprowadzi doradca podatkowy obsługujący klientów opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Część bilansową szkolenia poprowadzi specjalistka i praktyk zagadnień rachunkowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pozostałych księgowych prowadzących spółki na estońskim CIT, dla biur rachunkowych oraz właścicieli, menedżerów i dyrektorów finansowych.

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia m. in. dla księgowych, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Agnieszka Wencel -Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego), adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczony wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Konsultant i współautorka projektów z zakresu rachunkowości dla polskich spółek. Autorka i współautorka wielu publikacji z rachunkowości finansowej i zarządczej. Jej zainteresowania naukowe związane są ze współczesną sprawozdawczością finansową oraz zarządzaniem podatkami.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
380 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia  11 kwietnia 2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1. Istota estońskiego CIT.
2. Korzyści ze stosowania estońskiego CIT.
3. Kto może skorzystać?.
a) Jakie podmioty uprawnione?
b) Struktura udziałowa.
c) Przychody pasywne.
d) Wymogi zatrudnienia.
e) Warunki negatywne.
f) Przekształcenia, aporty, itp.

4. Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.
a) Wyodrębnienie zysków i strat w sprawozdaniu finansowym.
b) Wyrównanie różnic przejściowych (korekta wstępna).
c) Dochód z przekształcenia.
d) Rozliczenie straty podatkowej.

5. Wejście w estoński CIT.
a) Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?
b) Zawiadomienie ZAW-RD.
c) Oświadczenie OSW-RD.
d) Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?
• Zenanie CIT-8 za niepełny rok podatkowy.
• Co ze sprawozdaniem finansowym? Czy badać? Czy składać do KRS?

6. Przedmiot opodatkowania estońskim CIT.
a) Podzielone zyski.
b) Ukryte zyski.
c) Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
d) Przeszacowania.
e) Wydatki nieujęte w księgach.

7. Kiedy spółka wypłaca ukryte zyski?
a) Pożyczki.
b) Usługi wspólnika dla spółki i odwrotnie.
c) Samochody służbowe do celów prywatnych.
d) Zatrudnienie w spółce.
e) Reprezentacja, reklama. Darowizny.
f) Noclegi, bilety, podróże służbowe.
g) Inne.

8. Które wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą?
a) Kary i odszkodowania.
b) Odsetki.
c) PFRON.
d) Reprezentacja.
e) Wydatki, na które nie ma faktury.
f) Zakupy prywatne kartą służbową.
g) Usługi gastronomiczne. Alkohol.
h) Niedobory.
i) Inne.

9. Stawka podatku i termin płatności podatku. Deklaracja.
a) Stawka dla małych podatników.
b) Stawka dla „dużych podatników”
c) Stawka dla podatników rozpoczynających działalność.
d) Terminy płatności podatku od dywidendy.
e) Termin płatności podatku od ukrytych zysków.
f) Pozostałe terminy płatności.
g) Deklaracja CIT-8E.

10. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej udziałowcom.
a) Zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT.
b) Zysk sprzed okresu estońskiego CIT wypłacony w okresie stosowania ryczałtu.
c) Zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego CIT.

11. Zakończenie stosowania estońskiego CIT.
a) Przesłanki utraty prawa do stosowania ryczałtu.
b) Dobrowolna rezygnacja z estońskiego CIT.
c) Co z podatkiem po wyjściu z estońskiego CIT?
d) Powrót do rozliczenia CIT na zasadach ogólnych. Jakie obowiązki? Przychody, koszty, amortyzacja.

 

Pani Agnieszka Wencel 

12. Księgowania w estońskim CIT.
a) Aktywa i rezerwy na podatek odroczony zawiązane przed wejściem w estoński CIT.
b) Jak zaksięgować podatek od korekty wstępnej?
c) Wyodrębnienie zysków i strat w księgach i kapitale własnym.
d) Przykłady kont pomocnych przy rozliczaniu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
e) Jak zaksięgować hipotetyczny podatek od zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy?

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757