search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP,UODO  z uwzględnieniem zmian  w prawie pracy 2023

15 maja 2024r. od godziny 9:00

Szkolenie online 7 godzin lekcyjnych 

  • Adresaci szkolenia
   • Dyrektorzy Personalni
   • Pracownicy działu HR
   • Kierownicy komórek organizacyjnych
   • Pracownicy Biur Rachunkowych
   • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

   Cel szkolenia

   Zapoznanie z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Przygotowanie dokumentów do planowania i  rozliczania czasu pracy niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia pracownika.

   Odpłatność:

   370 zł. - od osoby
   350 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

   Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty.

   Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

  • Wykładowca:
   Iwona Wołkiewicz -absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.
  • PROGRAM
  • I. Ogólne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
   1. Dokumentacja pracownicza – jej skład i zasady archiwizacji dokumentacji – zmiany w 2023 roku w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej
   2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
   3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji kontynuacji zatrudnienia
   4. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika – stanowiska resortu pracy i PIP
   5. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – podwójny obowiązek informacyjny dla pracowników – stanowisko MRPiT

   II. Trudne przypadki w prowadzeniu Akt osobowych

   1. Dwie teczki Akt Osobowych a zbiorcze świadectwo pracy – stanowisko MRPiPS
   2. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu - stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy
   3. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych – stanowisko MRPiT
   4. Duplikat czy kopia – na wniosek pracownika lub byłego pracownika - stanowisko

   Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

   1. Ogólny podział dokumentacji w sprawach stosunku pracy oraz przechowywanie dokumentacji w sposób przyjęty u pracodawcy
   2. Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy a dokumentacja związana z urlopami wypoczynkowymi – najczęstsze błędy w archiwizacji

   Dokumenty, które nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej

   1. Przykłady dokumentów, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej – stanowiska UODO,PIP, Ministerstwa pracy
   2. Konsekwencje dla pracodawcy za niewłaściwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej – parametry temperatury i wilgotności – stanowisko MRPiPS i PIP
   3. Postępowanie przy usuwaniu danych nadmiarowych – stanowiska UODO

   Dokumentacja pracownicza a zmiany w kodeksie pracy w 2023 w związku z badaniem trzeźwości/pracą zdalną/ przejrzystymi warunkami zatrudnienia oraz work life balanse

   1. Dokumentacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej – wniosku, oświadczenia, zgody – miejsce przechowywania
   2. Dokumentacja związana z wprowadzeniem badania trzeźwości – miejsce archiwizacji protokołu z badania czy zawsze Część E akt osobowych?
   3. Archiwizacja dokumentacji związanej z work life balanse i przejrzystymi warunkami zatrudnienia – w części B Akt osobowych czy w Dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
   4. Zmiany w prawie pracy 2023 a dokumenty: Umowa o pracę, Informacja o warunkach zatrudnienia, Świadectwo pracy – stanowiska resortu pracy i PIP

    

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757