search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4120,- zł od osoby
3920,- zł absolwenci kursów długich O/O w Kielcach oraz członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem za kurs
Zapisz się

IV stopień certyfikacji
KURS  DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO

online  (soboty-niedziele)
– 196 godz. lekcyjnych
 TRWA NABÓR

Kurs adresowany jest do osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, absolwentów kursu głównego księgowego.

Cel kursu:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Ponadto kurs przygotowuje do egzaminu na dyplomowanego księgowego – certyfikatu potwierdzającego najwyższe kwalifikacje w zawodzie księgowego – IV-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP.
Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami kształtującymi praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów oraz o materiały autorskie wykładowców, akty prawne i profesjonalne, a także o naukę własną uczestnika. Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.

Program kursu:

I. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT (110 godz. dydaktycznych)

 1. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR oraz UoR – wybrane zagadnienia
 2. Polityka rachunkowości w realizacji obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem
 3. Wartość godziwa oraz wycena i prezentacja instrumentów finansowych – wybrane zagadnienia
 4. Utrata wartości aktywów
 5. Zasady uznawania i ustalania przychodów – wybrane zagadnienia
 6. Inne KSR w odniesieniu do wybranych MSR/MSSF na tle rozwiązań UoR
 7. Sprawozdanie z działalności
 8. Etyka i wartości zawodowe w biznesie
 9. Odpowiedzialność kierownika jednostki i księgowego
 10. Technologia IT w organizacji systemu rachunkowości – podejście procesowe
 11. Kompetencje personalne i społeczne w pracy
 12. Innowacje w usługach finansowych oparte na technologii (FinTech) na przykładzie kryptoaktywów i technologii blockchain

II. Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia (28 godz. dydaktycznych)

 1. Ryzyko w zarządzaniu finansami
 2. Zaawansowane metody oceny projektów inwestycyjnych
 3. Ocena efektywności działalności przedsiębiorstwa
 4. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (metody, aspekt decyzyjny)

III. Rachunkowość zarządcza (28 godz. dydaktycznych)

 1. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
 2. Budżetowanie i kontrola kosztów
 3. Nowoczesne modele rachunku kosztów – wybrane zagadnienia
 4. Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard)

IV. Rozliczenia podatkowe – wybrane zagadnienia (30 godz. dydaktycznych)

 1. Strategie i schematy podatkowe
 2. Zagadnienia wynikające z umów międzynarodowych
 3. Identyfikacja obowiązków z zakresie transakcji podmiotów powiązanych (ceny transferowe)
 4. Podstawowe zagadnienia i obowiązki wynikające z transakcji związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwem – ujęcie podatkowe
 5. Inne transakcje – ujęcie podatkowe

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
b) naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c) studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Uczestnikami kursu dla kandydatów na dyplomowanego księgowego mogą być osoby:

 1. posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
 2. posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości – co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (co dwa tygodnie)po  7-8 godz. dydaktycznych, w godz. 9.00-15.45 .
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia realizacji kursu z soboty na niedzielę i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i opanowanie materiału programowego poszczególnych modułów potwierdzone wynikami prac kontrolnych (testy, zadania i inne formy). Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia6 października 2023r. roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175).
Osoba, która zaliczyła kurs może przystąpić do pisemnego egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kurs  realizowany będzie w formule online  na platformie ClickMeeting.

Koszt uczestnictwa w kursie:
- 4120 zł.  -  od osoby
- 3920 zł. – absolwenci kursów długich O/O w Kielcach oraz członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem
za kurs
 i  obejmuje: wykłady online (webinarowe), materiały autorskie  wersji elektronicznej (pdf) – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Warunki płatności:
Osoby fizyczne mogą regulować należność za kurs w III ratach.
W przypadku gdy płatnikiem  jest zakład pracy obowiązuje jednorazowa wpłata 100% ceny przed rozpoczęciem kursu.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie poprzez formularz online (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty (całości lub pierwszej raty) na nasze konto
w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce  nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia rozpoczęcia kursu. Faktura za szkolenie będzie wystawiona po dokonaniu zapłaty.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Wymagania sprzętowe przy szkoleniu ONLINE:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

Informacje dotyczące zgłoszenia i rezygnacji z kursu:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie poprzez formularz online . 

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl  lub telefonicznie: 41 3686068

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - dodatkowe informacje

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach  (kliknij tutaj).

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757