Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.06.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Czas pracy w ujęciu praktycznym oraz czas pracy kierowców

  23 czerwca 2022 roku;  9:00 

  szkolenie online 7 godzin lekcyjnych

 

 

Prowadząca – Pani ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych

Odpłatność:

350 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
332 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 18 czerwca 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

I Regulacja prawna zagadnień czasu pracy w Kodeksie pracy

 • Zagadnienia ogólne dotyczące czasu pracy
  • Wyjaśnienie pojęć związanych z czasem pracy.
  • Dokumentację związaną z rejestracją czasu pracy oraz zasady jej przechowywania (w aktach osobowych i poza nią).
  • Okresy przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją i rozliczeniem czasu pracy.
  • Rolę ewidencji czasu pracy, jej elementy składowe z uwzględnieniem wymagań RODO.
  • wybrane systemy czasu pracy – omówienie.
  • Prowadzenie dokumentacji powiązanej z czasem pracy – formy jej prowadzenia elektronicznie i papierowo.
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
  • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
  • w jakich sytuacjach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
  • czy pracownik może się nie odmówić pracy w godzinach  nadliczbową
  • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
  • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
 • Przekroczenie dobowej normy czasu pracy oraz przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy – identyfikacja, zasady rekompensowania
 • Polecenie pracy w dniu wolny od pracy – nadgodziny czy czas wolny
 • Praca w niedziele i święto – sposoby zlecania i rekompensowania. Omówienie poszczególnych zagadnień dotyczących:
  • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
  • w jaki sposobów  prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
  • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
  • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
  • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
  • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto
 • Zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych - podstawy prawne i sposób prowadzenia dokumentacji
 • Zasady sporządzania postanowień regulaminu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych

II. Regulacje prawne czasu pracy kierowców

 • Zasady dokumentowania czasu pracy kierowców
  •  Forma zatrudnienia kierowców :umowa o pracę, umowa cywilnoprawna
  • Czas pracy kierowców – zdefiniowanie pojęcia
  • Okres rozliczeniowy
  • Przerwy w pracy
  • Nieusprawiedliwione przerwy w pracy
   Dopuszczalny tygodniowy wymiar czasu pracy:

   • średnio w okresie rozliczeniowym
   • dopuszczalny maksymalny wymiar wraz z godzinami nadliczbowymi
   • Odpoczynki kierowców zgodnie z przepisami:
    -  ustawy o czasie pracy kierowców
    -  rozporządzenia (we) nr 561/2006
 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców:
  • Forma prowadzenia ewidencji i czas przechowywania dokumentacji.
  • Kontrola ewidencji  czasu pracy – uprawnienia PIP
 • Zapis dotyczący czasu pracy w aktach wewnątrzzakładowych : regulaminy i obwieszczenia
 • Praca w godzinach nadliczbowych:
  • Definicja
  • Czas wolny i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Limity
  • Praca w porze nocnej: definicja , mechanizm nakładania się dób
  • Stanowiska organów kontrolnych

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757