search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.09.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Czas pracy od podstaw do specjalisty 

13 września 2024r. od godziny 9:00

Szkolenie online 7 godzin lekcyjnych 

  • Adresaci szkolenia
   • Dyrektorzy Personalni
   • Pracownicy działu HR
   • Kierownicy komórek organizacyjnych
   • Pracownicy Biur Rachunkowych
   • Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w dziale personalnym

   Cel szkolenia

   Zapoznanie z przepisami dotyczącymi planowania i rozliczania czasu pracy. Przygotowanie dokumentów do planowania i  rozliczania czasu pracy niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia pracownika.

   Odpłatność:

   370 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
   350 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

   Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty.

   Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

  • Wykładowca: Iwona Wołkiewicz -Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej na kierunku Kadry i Płace. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy.
  • PROGRAMI. Czas pracy – zasady planowania i rozliczania1. Podstawowe pojęcia - normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, obowiązkowe przerwy w pracy – stanowiska resortu pracy i PIP.2. Co to znaczy przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy i jego znaczenie przy budowaniu harmonogramów czasu pracy.3. Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – korzyści płynące z zastosowania właściwego systemu czasu pracy u pracodawcy.

   4. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego przy pracy zmianowej w podstawowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy oraz pracy w ruchu ciągłym – jego wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników.

   5. Różnica między:

   • pracą zmianową w podstawowym systemie czasu pracy
   • pracą w ruchu ciągłym
   • równoważny system czasu pracy

   6. Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym zmianowym systemie czasu pracy, równoważnym systemie czasu pracy, – stanowiska resortu pracy, PIP i SN.

   7. Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym – stanowiska PIP, resortu pracy i SN:

   • systemie podstawowym systemie czasu pracy
   • w równoważnym systemie czasu pracy

   8. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przy różnych systemach czasu pracy – w jaki sposób rozliczamy godziny ponadwymiarowe, w jaki sposób godziny nadliczbowe – stanowiska SN oraz TSUE.

   9. Praca w niedzielę i święto oraz sposób jej rekompensowania.

   10. Czas pracy kadry kierowniczej.

   11. Czas pracy w podróży służbowej – przykłady rozliczania czasu pracy.

   12. Czas pracy pracowników mobilnych.

   13. Składowe ewidencji czasu pracy oraz częstotliwość jej prowadzenia – zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji pracowniczej oraz stanowiskami resoru pracy.

   14. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad właściwego planowania i rozliczania czasu pracy.

   II. Czas pracy - część warsztatowa – praca na przykładach

   1. Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2024 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy.

   2. Przygotowanie harmonogramu dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego.

   3. Sporządzanie prawidłowych harmonogramów czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej oraz pracy w niepełnym etacie z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.

   4. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy w pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy.

   5. Rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej.

   6. Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej.

   7. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy przy pracy zmianowej, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w harmonogramie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757