search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
420,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Czas pracy kierowców 2024 z uwzględnieniem Pakietu Mobilności

20 maja 2024 r.

godz. 9:00 - 15:30 - SZKOLENIE online

Cele

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem zmian w pakiecie mobilności oraz zmian w ustawach dotyczące planowania i rejestrowania czasu pracy, delegacji, dyżurów oraz innych zmian jakie zostały wprowadzone w 2022 r. Ponadto omawiane są także zagadnienia dotyczące kompleksowego omówienia zatrudniania, kontrolowania i rozliczania kierowców w czasie wykonywania jazd i przewozów osób i/lub rzeczy zgodnie w wymogami RP i UE. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Korzyści

Zapoznanie się z najnowszymi i najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące zatrudniania i współpracy z kierowcami przy wykonywaniu zdań transportowych w 2024 roku.

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

Wykładowca

Daniel Pałyga - Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadzi szkolenia od 2012 roku w tym dla wykłady dla uczelni wyższych. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Odpłatność:

440 zł. - od osoby
420 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Czas pracy kierowców 2023 z uwzględnieniem Pakietu Mobilności

 Program

  1. Karta kwalifikacji kierowcy

- wnioskowanie,

- wymogi formalne,

  1. Zmiany w zatrudnianiu kierowców

- likwidacja delegacji

- zmiany w indywidualnych rozkładach czasu pracy kierowców

- nowe regulacje dotyczące dyżurów kierowców

- obowiązek prowadzenia harmonogramów dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy

- doprecyzowanie sposobów prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców

- wprowadzenie obowiązku corocznych oświadczeń dotyczących zatrudnianych kierowców

- licencje na przewozy od 2,5t dmc do 3,5t dmc

- zmiany w wysokości kar za nieprawidłowości

  1. Pakiet Mobilności od 02.02.2022 r.

- kabotaż

- obowiązek powrotu do kraju

- zakaz odpoczynku w kabinie

- konsekwencje finansowe dla firm transportowych w związku z pakietem mobilności

  1. Czas pracy kierowców

- metody planowania czasu pracy kierowcom

- zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców

- ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców

- kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)

  1. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

- ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów

- relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy

- odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania

- dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu

- najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

  1. Dokumentowanie czasu pracy kierowców

- rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby

- rozliczanie składników wynagrodzeń kierowców po zmianach ze stycznia 2022 roku

- zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE

- karty drogowe i ich znaczenie w praktyce

- oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu

7. Czas pracy

- nowa dyrektywa dot. transportu i jej wpływ na planowanie operacji transportowych w UE

- pojęcie czasu pracy kierowców

- systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,

- ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy

  1. Podróż służbowa

- rozliczanie podróży służbowych w Polsce

-  rozliczanie delegacji zagranicznych do wprowadzonych zmian

- metody naliczania i rozliczania delegacji

  1. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP

- zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP

- pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.

- najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP

- sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców

- strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757