Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.05.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

                               17  maja 2022 roku;  godz. 9:00 

                                        szkolenie online 

Cele

Wskazanie najnowszych zmian w temacie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem zmian w pakiecie mobilności oraz projektowanych zmian w ustawach dotyczące planowania i rejestrowania czasu pracy, delegacji, dyżurów oraz innych zmian jakie mają się pojawiać w 2022 r. Ponadto omawiane są także zagadnienia dotyczące kompleksowego omówienia zatrudniania, kontrolowania i rozliczania kierowców w czasie wykonywania jazd i przewozów osób i/lub rzeczy zgodnie w wymogami RP i UE. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Korzyści

Zapoznanie się z najnowszymi i najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące zatrudniania i współpracy z kierowcami przy wykonywaniu zdań transportowych w 2022 roku.

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

Prowadzący: Daniel Pałyga - były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadza szkolenia od 2012 roku w tym  dla uczelni wyższych. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
380 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 13 maja 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1.Planowane zmiany w zatrudnianiu kierowców:

- likwidacja delegacji

- zmiany w indywidualnych rozkładach czasu pracy kierowców

- nowe regulacje dotyczące dyżurów kierowców

- obowiązek prowadzenia harmonogramów dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy

- doprecyzowanie sposobów prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców

- wprowadzenie obowiązku corocznych oświadczeń dotyczących zatrudnianych kierowców

- licencje na przewozy od 2,5t dmc do 3,5t dmc

- zmiany w wysokości kar za nieprawidłowości

2.Czas pracy kierowców:

- metody planowania czasu pracy kierowcom

- zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców

- ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców

- kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy)

3.Pakiet Mobilności od 02.02.2022 r.:

- kabotaż

- obowiązek powrotu do kraju

- zakaz odpoczynku w kabinie

- konsekwencje finansowe dla firm transportowych w związku z pakietem mobliności

4.Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki:

- zmiany w odpoczynkach dla kierowców w związku z COVID-19

- ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów

- relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy

- odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania

- dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu

- najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach

5.Dokumentowanie czasu pracy kierowców:

- rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby

- zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE

- karty drogowe i ich znaczenie w praktyce

- oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu

6.Czas pracy:

- zmian związane z COVID-19

- nowa dyrektywa dot. transportu i jej wpływ na planowanie operacji transportowych w UE

- pojęcie czasu pracy kierowców

- systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,

- ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy

7.Podróż służbowa:

- rozliczanie podróży służbowych w Polsce

- delegacje zagraniczne

- metody naliczania i rozliczania delegacji

- znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15

8.Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP:

- zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP

- pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD.

- najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP

- sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców

- strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757