Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.10.2021r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby
288,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

AML – zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
oraz problematyka beneficjenta rzeczywistego

04 października 2021 roku;  godz. 09:00

 szkolenie online

 

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy potrzebnej do wykonywania znowelizowanych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkami ustawowymi. Obecnie uchwalono nowelizację ustawy AML, która w kwietniu 2021 r. wprowadzi dla nich nowe obowiązki a dotychczasowe modyfikuje. Co istotne do katalogu instytucji obowiązanych włączono pozostałe biura rachunkowe i innych przedsiębiorców, którzy prowadzą jedynie księgi podatkowe i sporządzają deklaracje. Dla tych podmiotów szkolenie będzie okazją, by poznać jakie czynności należy wykonać, by prowadzić działalność zgodnie z przepisami AML.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz ich pracowników.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji z kilku dziedzin prawa. 

Program szkolenia:

Część 1:

1.      Kim jest beneficjent rzeczywisty?

2.      Olbrzymie problemy związane z definicją beneficjenta rzeczywistego, jak rozumieć definicję, jakich wskazówek do tej pory udzielały nam organy administracji.

3.      Definicja na gruncie przepisów unijnych

4.      Definicja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

5.      Zagadnienia problemowe – wielość podmiotów i powiązania pomiędzy nimi

6.      Zagadnienie podmiotów zależnych

7.      Beneficjent rzeczywisty w poszczególnych podmiotach, w zależności od ich struktury prawnej:

a)      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b)      Spółka akcyjna

c)      Spółki osobowe

d)     Inne podmioty - stowarzyszenia, fundacje, inne.

8.      Analiza struktury właścicielskiej

9.      Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego

10.  Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej

Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
Część 2:

12.  Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

a)      rozszerzenie zakresu obowiązywania ustawy o wprowadzenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

b)      zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w zakresie działań tej instytucji

c)      zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze

d)      zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej weryfikacji tożsamości klienta

e)      modyfikacja warunków odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

f)       zmiany w zakresie zastosowania środków przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji

g)      zmiany w zakresie przesłanek wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

h)      nowe warunki obowiązki stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego

i)        nowowprowadzone pojęcie działań ograniczających ryzyko

j)        nowe zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji

k)      dodatkowe wymogi w zakresie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”

l)        rozszerzenie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych

m)   zmiany w zakresie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

n)      nowa regulacja ochrony przed podejmowaniem działań o charakterze represyjnym

o)      rozszerzenie zakresu obowiązku zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji

p)      rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji

q)      zmiany w zakresie informacji podlegających zgłoszeniu

r)       doprecyzowanie biegu terminów na zgłoszenie informacji

s)       nowy obowiązek beneficjenta rzeczywistego w zakresie dostarczania dokumentacji

t)       rozszerzenie podmiotowe w procedurze zgłoszenia

u)      nowe działania w przypadku stwierdzenia rozbieżności

v)      postępowanie wyjaśniające

w)    obowiązek zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka

x)      działalność regulowana

y)      Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

z)       nowa procedura związana z wpisem

aa)  rozszerzenie katalogu czynności obwarowanych karą administracyjną

bb)  zmiany w zakresie możliwości nałożenia kary pieniężnej na spółki i osoby fizyczne

13) Pytania i dyskusja.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

Odpłatność:

320 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
288 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 28 września 2021r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757