Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

27 czerwca 2022 roku;  godz. 09:00

Szkolenie online 6 godzin lekcyjnych

 

Prowadząca – Pani Bożena Nowicka - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wpisanym na listę doradców podatkowych. Zastępca Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Ekspert z zakresu podatku PIT, zarówno w obszarze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jak również w zakresie obowiązków płatnika podatku PIT. Współpracuje stale ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie jako wykładowa, od wielu lat prowadzi zajęcia dla księgowych na kursach, seminariach, czy konferencjach. Jest autorką licznych artykułów w obszarze podatków i ewidencji

Odpłatność:

300 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
285 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 22 czerwca 2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia: 

1. Zmiany w obszarze obowiązków pracodawcy będącym płatnikiem podatku PIT

 • Obniżeni stawki PIT do 12% w pierwszym progu.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 • Likwidacja mechanizmu porównywania i odraczania różnicy w zaliczkach.
 • Nowe zasady naliczania zaliczek na podatek przez zakłady pracy.
 • Nowa kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz obszary jej stosowania.
 • Podział kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy różnych płatników.
 • Niepobieranie zaliczek na podatek do kwoty rocznych dochodów 30 tys.
 • Możliwość rezygnacji z naliczania kosztów pracowniczych.
 • Zwolnienie z podatku PIT zasiłków macierzyńskich otrzymywanych przez niektóre grupy osób.
 • Zasady naliczania zaliczek od wypłat dokonywanych po ustaniu stosunku pracy- termin ważności złożonych przez pracownika oświadczeń w trakcie trwania stosunku pracy.
 • Modyfikacja przepisów w zakresie zwolnienia od podatku osób po 60 i 65 roku życia (Ulga Senior+).
 • Zmiana uregulowań w zakresie zwolnienia od podatku przewidzianego dla podatnika z czwórką dzieci (Ulga 4+).
 • Zmiany w zasadach opodatkowania świadczeń dla byłych pracowników (emerytów, rencistów i osób na świadczeniu przedemerytalnym).
 • Obowiązek raportowania w informacji PIT-11 składek przekazanych na rzecz związków zawodowych.
 • Wymóg raportowania w informacji PIT-11, przychodów zwolnionych od podatku oraz składki zdrowotnej pomimo jej nieodliczalności od podatku.
 • Planowana zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania podatku.

2. Zmiany w obszarze działalności gospodarczej przedsiębiorców

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania przez podatników podatku liniowego oraz na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zmiana terminu na rozliczenie roczne (PIT-28) u podatników na ryczałcie.
 • Prawo do zaliczenia w koszty części składki zdrowotnej lub odliczenia jej od podstawy opodatkowania.
 • Uszczelnienie przepisów w obszarze zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.
 • Objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami wspólników spółek komandytowo-akcyjnych.
 • Zmiana momentu zaliczania do kosztów uzyskani przychodów składek na ubezpieczenia społeczna należnych od wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Przesunięcie terminu na obowiązkowe, comiesięczne przesyłanie wyciągu z ksiąg do organu podatkowego

3. Zmiany w obszarze rocznych rozliczeń indywidualnych podatników PIT

 • Przywrócenie preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Zmiana limitu dochodów dziecka możliwych do uzyskania przy korzystaniu a ulg.
 • Zmiany w zasadach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci.
 • Zasady rozliczenia rocznego PIT za 2022 po Nowym Ładzie wersja 2.0.
 • Nowe lub modyfikowane ulgi możliwe do odliczenia.

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757