Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
08,22.01.2019r.
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
500,- zł od osoby,
zapisz się

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 2-DNIOWYM SZKOLENIU

                                     ZAMKNIĘCIE ROKU 2018

           W PODMIOTACH LECZNICZYCH

                08 i 22 stycznia 2019r. 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
 OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 2005 R0Ksala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach, ul. Zagnańska 8

I dzień                                         

  • 08 stycznia 2019r. – od godz. 9:00 – 15:30
    Prowadzący Pan Hubert Grzybdoradca podatkowy, specjalista z zakresu  prawa podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych  zagadnień.             

II dzień

  • 22 stycznia 2019r.  – od godz. 9:00 – 15:30
           Prowadząca – Pani Justyna Beata Zakrzewska - biegły rewident, doświadczony specjalista, wykładowca z dziedziny Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości  Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

     Odpłatność za  udział w szkoleniu jednej osoby wynosi:

  • 500 zł. - za dwa dni szkolenia 16 godz. (08 i 22 stycznia 2019r.)
     
    Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe,  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową, lunch. 
     
          Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 18 grudnia 2018r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

    PROGRAM SZKOLENIA:

     

    I dzień – 08 styczeń 2019r. – ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM

     A)Podatek od towarów i usług /VAT/

  • Zmiany VAT 2019.
  • Fakturowanie w zamówieniach publicznych.
  • Kasy fiskalne – zwolnienia.
  • Ulga na złe długi – krótszy termin 90 dni zamiast 150 dni.
  • Bony, vouchery.
  • Prawidłowe rozliczanie VAT w służbie zdrowia.
  • Właściwy moment wykonania usługi.
  • Import usług z zagranicy. WNT.
  • Podstawa opodatkowania. Koszty dodatkowe. Korekty.
  • Kiedy usługa jest kompleksowa?
  • Zwolnienia z VAT dla usług medycznych.
  • Refakturowanie.
  • Proporcja VAT.

B) Podatek dochodowy od osób prawnych  (CIT)/ Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

  • Zmiany w CIT/PIT.
  • Nowe zasady rozliczania kosztów samochodów osobowych.
  • Zmiany w podatku u źródła.
  • Stawka 9 % CIT.
  • Składki członkowskie na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym w kosztach – podwyższenie limitu.
  • Zmiany w PIT 2019.
  • Pozostałe zmiany
  • Prawidłowe rozliczenie CIT/PIT w służbie zdrowia.
  • Przychody. Data powstania przychodu.
  • Przychody z nieodpłatnego/częściowo nieodpłatnego świadczenia.
  • Zwolnienie z CIT dla działalności leczniczej. Warunki. Nowe interpretacje.
  • Rozliczenia z NFZ. Nadwykonania.
  • Koszty uzyskania przychodów. Potrącalność kosztów w czasie.
  • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
  • Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w związku z zakończeniem roku podatkowego (PIT-8AR, IFT-2R, PIT-8C, inne).

II dzień – 22 stycznia 2019r.- ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM

1. Uwarunkowania sprawozdawczości finansowej w Polsce:

  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego,
  • zmiany w polskim prawie bilansowym w roku 2018 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową.
    2. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach
  • sprawozdawczości finansowej.
    3. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe,
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro.
    4. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie:
  • rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (np. powiązanie wartości bilansowej z zapisami w księgach rachunkowych, weryfikacja poprawności zastosowanych odpisów amortyzacyjnych i związana z nią trwała utrata wartości - KSR 4, leasing z uwzględnieniem zaktualizowanych
    postanowień KSR 5),
  • rzeczowe aktywa obrotowe (np. istota zastosowania reguły „możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto”, ujawnienie wartości bilansowej wyrobów gotowych, które w trakcie roku  nie były objęte ewidencją szczegółową, nowy KSR nr 12 dla wyceny aktywów biologicznych),
  • rozrachunki (np. zasady przyporządkowania do poszczególnych pozycji szczegółowych sprawozdania finansowego, poprawność weryfikacji kwot należnych o odpisy aktualizujące),
  • inwestycje i zobowiązania finansowe (np. powiązanie ewidencji szczegółowej aktywów i zobowiązań finansowych z ich odzwierciedleniem w poszczególnych pozycjach bilansowych, specyficzne wymogi wyceny bilansowej i możliwe do zastosowania uproszczenia, zastosowanie wartości godziwej w praktyce sprawozdawczości polskiej),
  • rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów (np. ujęcie w księgach rachunkowych a przyporządkowanie tytułów do rezerw lub rozliczeń międzyokresowych, udokumentowanie szacunków, wycena i prezentacja transakcji długoterminowych - kontrakty),
  • pozostałe pozycje ujawniane w bilansie (np. poprawność prezentacji pozycji kapitałowych lub funduszowych w kontekście dokumentów formalnoprawnych funkcjonowania podmiotu sprawozdawczego).
    5. Prezentacja przychodów i kosztów:
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi), pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, dotacje rządowe
    i ujawnienie informacji o pomocy z funduszy unijnych, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),
  • pozostałe pozycje (np. poprawność ujęcia podatku dochodowego bieżącego i odroczonego  z uwzględnieniem postanowień KSR 2, poprawność zamknięcia ksiąg rachunkowych i ujęcia wyniku netto w sprawozdaniu),
  •  weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej.
    6.  Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
    7.  Rachunek z przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
    8.  Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika  jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego,     objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji),
  • prezentowanie tytułów wpływających na wynik finansowy brutto dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
    9. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
    10.  Procedury badania sprawozdań finansowych - prawidłowość wyboru firmy audytorskiej, istota  pracy biegłego rewidenta a oczekiwania co do wyniku jego pracy, zasady współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego.
    11.  Projektowane zmiany w przepisach prawa bilansowego i ich wpływ na sprawozdawczość lat następnych w kontekście porównywalności danych za rok 2018.
     
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO