Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie on-line

15 września 2022r.  godz. 900

szkolenie on-line (8 godz. lekcyjnych)

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), zawieranych z osobami w różnym wieku i różnej sytuacji zawodowej. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, wykładowca SKwP.

Odpłatność:
· 400 zł.  - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
· 380zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 14  września 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Ramowy program szkolenia:

  1. Umowa zlecenia, umowa o dzieło – ogólne zasady.
  2. Swoboda kształtowania treści umów cywilnoprawnych.
  3. Minimalna stawka wynagrodzenia z umowy zlecenia.
  4. Ogólne zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń.
  5. Umowa cywilnoprawna wykonywana przez ucznia lub studenta.
  6. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą.
  7. Umowy cywilnoprawne z obcym pracownikiem.
  8. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych.
  9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
  10. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.
  11. Ustalenie składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy.
  12. Ustalenie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  13. Zasady poboru podatku dochodowego od umów cywilnych.
  14. Ćwiczenia – naliczanie umów cywilnoprawnych
  15. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku umów cywilnoprawnych.
  16. Kontrakty menedżerskie- zasady oskładkowania i opodatkowania.
  17. Rada Nadzorcza – zasady oskładkowania i opodatkowania.
  18. Odroczony podatek

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757